City & Guilds Diploma NVQ mewn Derbyniad Blaen T? Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyo a Lletygarwch

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu Agored/o Bell

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Awst 2020

 Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Bydd prentisiaid sy'n gweithio ym mlaen ty yn adeiladu ar eu sgiliau gweinyddu a gwasanaeth cwsmeriaid i gyrraedd safon gweithle. Mae'r cwrs yn mynd i'r afael â diogelwch, cyfathrebu a chyrhaeddiad ac ymadawiad cwsmeriaid, i enwi rhai yn unig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...prentisiaid sydd â chyfrifoldebau blaen ty

...rheiny sydd eisiau gwella eu sgiliau cyfathrebu gyda chwsmeriaid

...rheiny sydd eisiau gweithio'n effeithiol mewn swydd sy'n wynebu cwsmeriaid

Cynnwys y cwrs

Mae'n rhaid i brentisiaid gyflawni cyfanswm o 37 credyd; 11 credyd o'r grwp gorfodol, 3 credyd o grwp dewisol A a'r 23 credyd sy'n weddill o grwp dewisol A neu B.

 

 

Gorfodol

 

 • Cynnal amgylchedd gweithio diogel a glân
 • Gweithio'n effeithiol fel rhan o dîm lletygarwch
 • Rhoi argraff gadarnhaol ohonoch chi eich hun a'ch sefydliad i gwsmeriaid

 

Dewisol A

 

 • Delio â chyfathrebu fel rhan o'r swyddogaeth derbyn
 • Ymdrin â chwsmeriaid sy'n cyrraedd
 • Ymdrin ag archebion
 • Paratoi cyfrifon cwsmeriaid ac ymdrin ag ymadawiadau
 • Darparu gwasanaethau gwybodaeth twristiaid i gwsmeriaid

 

Dewisol B

 

 • Cynhyrchu dogfennau mewn amgylchedd busnes
 • Defnyddio offer y swyddfa
 • Ymdrin â phost ac archebu gwasanaethau allanol
 • Darparu gwasanaethau derbynfa
 • Storio ac adfer gwybodaeth
 • Datrys problemau gwasanaeth cwsmeriaid
 • Hyrwyddo gwasanaethau neu gynnyrch eraill i gwsmeriaid
 • Delio â chwsmeriaid ar draws rhaniad iaith
 • Cynnal gwasanaeth cwsmer da wrth drosglwyddo yn effeithiol
 • Cynnal taliadau ac ymdrin â nhw
 • Hawliau a chyfrifoldebau cyflogaeth yn y sector lletygarwch, hamdden, teithio a thwristiaeth
 • Cyfathrebu mewn amgylchedd busnes

 

Yn ogystal, bydd dysgwyr yn astudio cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (ESW) sydd wedi eu dylunio i'w helpu nhw ddatblygu ac arddangos y sgiliau sydd eu hangen i wneud y mwyaf o'u dysgu, gwaith a bywyd. Mae'r rhain yn cynnwys:

 

Cymhwyso Rhif Lefel 1

 

 • Deall data rhifiadol
 • Gwneud cyfrifiadau
 • Dehongli canlyniadau a chyflwyno canfyddiadau

 

 

Cyfathrebu Lefel 1

 

Siarad a gwrando

Darllen

Ysgrifennu

 Asesiad

 

Bydd y cwrs yn cael ei gyflwyno yn y gweithle lle bydd aseswr yn ymweld i gwblhau asesiadau yn y gweithle ac adolygiadau ar gynnydd

Gofynion Mynediad

Bydd angen i ddysgwyr fod yn gweithio mewn swydd berthnasol i astudio'r diploma hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd y cwrs fel arfer yn cymryd 60 wythnos i'w gwblhau. Wedi ei gwblhau'n llwyddiannus, gall dysgwyr fynd ymlaen i astudio Gwasanaeth Cwsmeriaid Lefel 3.

 

Mae'r rhaglen wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma NVQ mewn Derbyniad Blaen T? Lefel 2?

CODI0219AA
Campws Crosskeys
Dysgu Agored/o Bell
Dyddiad Cychwyn: 01 Awst 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau