City & Guilds Diploma NVQ mewn Therapi Harddwch Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gofrestru byddwch angen lleiafswm o 4 TGAU gradd D neu uwch (gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg) neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu radd Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.     

Yn gryno

A oes gennych chi ddiddordeb mewn Therapi Harddwch a/ neu'n ystyried gyrfa fel Therapydd Harddwch? Waeth beth fo'ch oed, os yw hyn yn wir i chi mae'r cwrs hwn yn addas ar eich cyfer!

Dyma'r cwrs i chi os...

...oes gennych ddiddordeb brwd mewn Therapi Harddwch

...os ydych chi eisiau dysgu sgiliau a thechnegau harddwch newydd i gyfoethogi eich gallu presennol

...oes ydych yn ystyried gyrfa fel Therapydd Harddwch

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn dysgu am:

 • Colur
 • Gofal croen
 • Triniaeth Dwylo
 • Triniaeth Traed
 • Triniaethau llygaid
 • Wacsio
 • Celf ewinedd
 • ymgynghoriadau â chleient
 • Manwerthu
 • Derbynfa
 • Efallai bydd unedau ychwanegol yn cynnwys amrannau parhaol, gwelliannau ewinedd a chuddliwio cosmetig.

Darperir y cwrs drwy gyfuniad o:

 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg yn gweithio ar gleientiaid
 • Gweithdai ymarferol
 • Lleoliad gwaith - wythnosol neu mewn bloc
 • Arddangosiadau
 • Sesiynau masnachol
 • Dosbarthiadau theori
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Gwaith grwp
 • Teithiau ac ymweliadau â chwmnïau cosmetig ac arddangosfeydd diwydiannol

Yn ogystal â'r cwrs, byddwch yn cael eich annog i gymryd rhan mewn:

 • Cystadlaethau mewnol yn y coleg
 • Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a Sgiliau'r Byd
 • Gweithgareddau cymunedol
 • Diwrnodau diwydiannol ymwybyddiaeth cynnyrch a thriniaethau

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, prosiectau a phrofion amlddewis ar-lein yn ymdrin â'r wybodaeth greiddiol.

Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill:

NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru byddwch angen lleiafswm o 4 TGAU gradd D neu uwch (gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg) neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu radd Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

 

Byddwch angen bod yn berson sy'n gallu cymell eich hun, yn gofalu am eich edrychiad, yn rhifog ac â phersonoliaeth gyfeillgar. Bydd disgwyl i chi ymgymryd â lleoliadau gwaith fel rhan o'ch rhaglen.

Caiff y cyfan ei ddarparu ar y campws a bydd un noson yr wythnos lle byddwch yn y coleg tan 7.30pm.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch neu Therapïau Cyflenwol.

Argymhellir i chi gwblhau'r rhaglen ddwy flynedd (Therapi Harddwch Lefel 2 a 3) er mwyn ennill y cymwysterau gofynnol i gael eich cyflogi fel Therapydd Harddwch wedi cymhwyso'n llawn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Iwnifform
 • Mae'n rhaid clymu gwallt yn ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
 • Dim gemwaith na thlysau, cewch wisgo modrwy briodas yn unig yn y salon

Byddwch angen prynu gwisg a chit harddwch sy'n costio oddeutu £240- £295, a gall costau ychwanegol godi yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

Ble alla i astudio City & Guilds Diploma NVQ mewn Therapi Harddwch Lefel 2?

CPDI0443AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau