City & Guilds Diploma mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Modur (Ysgafn) Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
1

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu gymhwyster Lefel Mynediad priodol.

Yn gryno

Bydd y cwrs hwn yn ymdrin â thrwsio a gwasanaethu ceir a cherbydau ysgafn a bydd yn ymdrin â’r holl agweddau ar drwsio a chynnal a chadw, yn cynnwys gwaith trydanol ac electronig a defnyddio TG.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Oes gennych ddiddordeb ysol mewn cerbydau
...Hoffech weithio mewn garej neu ddelwriaeth
...Ydych yn mwynhau datrys problemau

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yn cynnig cyfleoedd i ddilyn Prentisiaethau mewn garejis annibynnol bach a delwriaethau mawr. Caiff y cwrs ei gyflwyno trwy gyfrwng:

  • Sesiynau ymarferol mewn amgylchedd gwaith realistig
  • Dysgu mewn ystafell ddosbarth
  • Cymorth dosbarthiadau tiwtorial
  • Gwaith grwp

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, cyflwyniadau, gwaith portffolio, arsylwi ac arddangosiadau. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Bydd angen i chi fod yn rhifog, yn greadigol a bod â diddordeb mawr mewn peirianneg. Rydm hefyd yn disgwyl ichi fod yn hunan-ysgogol, yn gweithio'n galed, yn brydlon ac yn ymroddedig.

I gofrestru, bydd arnoch angen o leiaf 4 TGAU gradd G neu uwch, gan gynnwys mewn Mathemateg a Saesneg ar radd E neu uwch (neu Gymraeg iaith gyntaf)

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw a Thrwsio Cerbydau neu Brentisiaeth.

NFDI0112AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau