City & Guilds Diploma mewn Trin Gwallt (Oedolion) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu'r egwyddorion sylfaenol a'r sgiliau ymarferol sydd eu hangen o fewn y diwydiant trin gwallt. Byddwch yn ymdrin ag unedau fel ymgynghoriadau â chleient, technegau lliw, torri mewn modd creadigol, cynllunio a chyflwyno technegau hyrwyddo ac iechyd a diogelwch.

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich sgiliau trin gwallt ac yn eich helpu chi i ddatblygu technegau mwy creadigol. I wneud hyn, byddwch yn cael cyfle i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys cystadlaethau trin gwallt, cyflwyniadau, gweithdai ac arddangosfeydd.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych wedi cwblhau'r cymhwyster lefel 2 ... mae gennych chi angerdd am wallt a harddwch ... rydych chi'n weithgar ac yn gyfeillgar

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd sgiliau cyflogadwyedd a ddatblygir ar y cwrs yn rhoi'r sgiliau i chi ddod yn entrepreneur.

Byddwch yn mynd i’r afael ag unedau fel:

 • Ymgynghoriadau â Chleient
 • Technegau Cywiro Lliw a Sgiliau Lliwio Uwch
 • Sgiliau Torri Uwch mewn Modd Creadigol
 • Cynllunio a Chyflwyno Gweithgareddau Hyrwyddo
 • Trin Gwallt Hir mewn Modd Creadigol ar gyfer Amrywiaeth o Achlysuron
 • Gwallt Priodasol
 • Torri Gwallt Dynion
 • Iechyd a Diogelwch
 • Sgiliau Cyflogadwyedd

Bydd y cwrs hwn yn datblygu eich sgiliau trin gwallt canolradd ac yn eich helpu chi i ddatblygu technegau mwy creadigol. I wneud hyn, byddwch yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn llu o weithgareddau, fel:

 • Cystadlaethau Trin Gwallt - Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a World Skills
 • Cyfweliadau Diwydiant
 • Beirniadu Cystadlaethau Trin Gwallt Mewnol ar gyfer Dysgwyr Lefel 1 a 2
 • Mentora Hyfforddeion Iau
 • Rhedeg Colofnau Trin Gwallt a Chyfrannu at Gynhyrchu Incwm yr Adran
 • Adeiladu Sylfaen Cleientiaid Personol
 • Siaradwyr Gwadd o'r Diwydiant

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, prosiectau a phrofion amlddewis ar-lein yn ymdrin â'r wybodaeth sylfaenol. Wedi i chi ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

 • Trin Gwallt Lefel 3
 • Cymwysterau ategol priodol er mwyn ehangu eich set sgiliau a bodloni anghenion y diwydiant

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, bydd angen ichi fod â Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt.

Bydd angen i chi fod yn weithgar a chyfeillgar a bydd angen i chi gael sgiliau cyflwyno personol o safon uchel, yn ogystal â'r gallu i gymell eich hun. Bydd disgwyl i chi ymgymryd â lleoliadau gwaith yn ystod y flwyddyn academaidd.

 

Caiff y cyfan ei ddarparu ar y campws a bydd un noson yr wythnos lle byddwch yn y coleg tan yn hwyr. Mae presenoldeb a phrydlondeb ym mhob sesiwn yn un o brif ofynion y cwrs.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth mewn salon, cychod mordeithio, fel cynrychiolwyr technegol neu yn y cyfryngau. Mae cyfleoedd dilyniant hefyd i raglenni graddau sylfaen ac addysg uwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae cod gwisg ac ymddangosiad yn elfennau pwysig iawn o'r cwrs hwn ac mae angen i chi lynu at y canlynol:

 • Mae'n rhaid gwisgo tiwnig gyda throwsus ac esgidiau duon call mewn salonau
 • Rhaid clymu gwallt yn ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb a gwisgo colur er mwyn edrych yn broffesiynol
 • Dim tlysau amlwg
 • Dim tlysau na gemwaith - ar wahân i fodrwy briodas yn y salon.

Bydd disgwyl i chi brynu iwnifform a phecyn trin gwallt ychwanegol fel amod o'ch lle ar y cwrs. Bydd hyn yn costio tua £130-£150.

Gall yr holl gostau newid.

CPDI0011AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau