City & Guilds Diploma NVQ mewn Therapi Harddwch Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gofrestru byddwch angen lleiafswm o 4 TGAU gradd D neu uwch (gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg) neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu radd Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.     

Yn gryno

A oes gennych chi ddiddordeb mewn Therapi Harddwch a/ neu'n ystyried gyrfa fel Therapydd Harddwch? Waeth beth fo'ch oed, os yw hyn yn wir i chi mae'r cwrs hwn yn addas ar eich cyfer!

Dyma'r cwrs i chi os...

...oes gennych ddiddordeb brwd mewn Therapi Harddwch

...os ydych chi eisiau dysgu sgiliau a thechnegau harddwch newydd i gyfoethogi eich gallu presennol

...oes ydych yn ystyried gyrfa fel Therapydd Harddwch

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn dysgu am:

 • Colur
 • Gofal croen
 • Triniaeth Dwylo
 • Triniaeth Traed
 • Triniaethau llygaid
 • Wacsio
 • Celf ewinedd
 • ymgynghoriadau â chleient
 • Manwerthu
 • Derbynfa
 • Efallai bydd unedau ychwanegol yn cynnwys amrannau parhaol, gwelliannau ewinedd a chuddliwio cosmetig.

Darperir y cwrs drwy gyfuniad o:

 • Amgylcheddau salon go iawn yn y coleg yn gweithio ar gleientiaid
 • Gweithdai ymarferol
 • Lleoliad gwaith - wythnosol neu mewn bloc
 • Arddangosiadau
 • Sesiynau masnachol
 • Dosbarthiadau theori
 • Ymarferion chwarae rôl
 • Gwaith grwp
 • Teithiau ac ymweliadau â chwmnïau cosmetig ac arddangosfeydd diwydiannol

Yn ogystal â'r cwrs, byddwch yn cael eich annog i gymryd rhan mewn:

 • Cystadlaethau mewnol yn y coleg
 • Cystadleuaeth Sgiliau Cymru a Sgiliau'r Byd
 • Gweithgareddau cymunedol
 • Diwrnodau diwydiannol ymwybyddiaeth cynnyrch a thriniaethau

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, prosiectau a phrofion amlddewis ar-lein yn ymdrin â'r wybodaeth greiddiol.

Pan fyddwch yn cwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill:

NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru byddwch angen lleiafswm o 4 TGAU gradd D neu uwch (gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg) neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu radd Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

 

Byddwch angen bod yn berson sy'n gallu cymell eich hun, yn gofalu am eich edrychiad, yn rhifog ac â phersonoliaeth gyfeillgar. Bydd disgwyl i chi ymgymryd â lleoliadau gwaith fel rhan o'ch rhaglen.

Caiff y cyfan ei ddarparu ar y campws a bydd un noson yr wythnos lle byddwch yn y coleg tan 7.30pm.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma NVQ Lefel 3 mewn Therapi Harddwch neu Therapïau Cyflenwol.

Argymhellir i chi gwblhau'r rhaglen ddwy flynedd (Therapi Harddwch Lefel 2 a 3) er mwyn ennill y cymwysterau gofynnol i gael eich cyflogi fel Therapydd Harddwch wedi cymhwyso'n llawn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod gwisg:

 • Iwnifform
 • Mae'n rhaid clymu gwallt yn ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
 • Dim gemwaith na thlysau, cewch wisgo modrwy briodas yn unig yn y salon

Byddwch angen prynu gwisg a chit harddwch sy'n costio oddeutu £240- £295, a gall costau ychwanegol godi yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

CPDI0443AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau