City & Guilds Diploma mewn Barbro Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser Estynedig Dysgu rhan amser am 12 awr yr wythnos (weithiau mwy) gydag argaeledd grantiau.
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun a Dydd Mawrth

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi gael naill ai o leiaf cymhwyster Lefel 2 mewn unrhyw ddisgyblaeth trin gwallt neu fod wedi ennill profiad o weithio mewn siop barbwr heb unrhyw gymwysterau ffurfiol.

Yn gryno

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Barbro yn gymhwyster sydd wedi'i ddylunio'n benodol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uwch drwy amrywiaeth o wahanol dechnegau.  Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n anelu at fod yn uwch steilydd, yn torri gwallt dynion mewn modd creadigol a'r gwaith arbenigol cymhleth o dorri gwallt wyneb.

Dyma'r cwrs i chi os...

...oes gennych gymhwyster Trin Gwallt neu gymhwyster Barbro eisoes ac eisiau datblygu i fod yn Uwch Steilydd

...oes gennych brofiad o dorri gwallt dynion

...ydych yn driniwr gwallt profiadol sydd yn dymuno ennill cymwysterau pellach i ehangu'ch gyrfa

...ydych yn dymuno newid gyrfa.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Pwrpas y cymhwyster yma yw datblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uwch o allu galwedigaethol er mwyn cynnig eich gwasanaethau salon eich hun yn ogystal â chefnogi eraill.

Mae rhediad y cwrs dros gyfnod o 15 awr yr wythnos, ac mae'n ymdrin â thechnegau sylfaenol gan gynnwys unedau gorfodol ac unedau opsiynol.

Mae'r unedau gorfodol yn cynnwys:

 • Gwaith a arsylwyd/Aseswyd gyda chleientiaid
 • Monitro gweithdrefnau i reoli gweithrediadau gwaith yn ddiogel
 • Darparu gwasanaethau ymgynghori trin gwallt
 • Torri gwallt yn greadigol gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau.
 • Arholiadau amlddewis ar-lein

Mae'r unedau yn cynnwys:

 • Lliwio gwallt gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau.
 • Cyfrannu at effeithiolrwydd cyllidol y busnes.
 • Cyfrannu at gynllunio a gweithredu gweithgareddau hyrwyddo
 • Ymgynghoriad i nodi anghenion cleientiaid
 • Datblygu technegau torri/clipiwr i gyflawni'r edrychiad a ddymunir
 • Defnyddio cynhyrchion ac offer
 • Iechyd a Diogelwch yn y salon
 • Darparu gwasanaeth ôl-ofal addas

Yn sail i'r cymhwyster hwn, byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn o fonitro iechyd a diogelwch wrth weithio yn y diwydiant barbwr. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am y sgiliau ymarferol a ddysgir yn ystod y cymhwyster yma.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen i chi fod yn hunan-ysgogol, yn weithgar, parchu eraill a dangos brwdfrydedd tuag at y pwnc.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gallwch symud ymlaen i'r cymhwyster Trin Gwallt Merched NVQ Lefel 3, neu arwain eich salon eich hun, neu arbenigo mewn gwahanol fathau o wallt neu driniaethau trin gwallt.

Efallai yr hoffech ystyried y cymwysterau eraill hyn hefyd:

 • Tystysgrifau a Diplomâu Lefel 3 mewn Trin Gwallt - diweddaru a dysgu sgiliau a thechnegau newydd
 • Tystysgrif / Diploma Proffesiynol Uwch mewn Rheoli Salon Technegol - y sgiliau i arwain eich salon gwallt eich hun
 • Gwobr mewn Atal Dermatitis Cyswllt - y technegau i amddiffyn cwsmeriaid rhag haint.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau dysgu, ond bydd angen i chi dalu ffioedd cofrestru corff dyfarnu o oddeutu £50 a phrynu pecyn barbwr sy'n costio tua £150 ar gyfer y cwrs hwn.

EPDI0579AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Rhan Amser Estynedig
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau