City & Guilds Prentisiaeth Atgyweirio wedi Damwain (Egwyddorion Corff) Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Prentisiaethau

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Dysgu yn y Gwaith

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
03 Medi 2018

 Hyd

Hyd
2 flynedd

Yn gryno

Os oes gennych ddiddordeb yng nghelfyddyd atgyweirio corff cerbyd, bydd y Brentisiaeth hon yn rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnoch i ddatblygu'ch gyrfa wrth ichi gael eich cyflogi yn y diwydiant ac ennill cyflog wrth ichi ddysgu. Erbyn y diwedd, dylech gyflawni Diploma NVQ Lefel 2. 

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...atgyweirio corff cerbyd 

... gwella eich rhagolygon gyrfa a'ch potensial i ennill cyflog uwch  

... eich galluogi i ennill cyflog wrth ichi ddysgu 

 

Cynnwys y cwrs

Mae prentisiaethau'n cynnwys cymysgedd o ddysgu yn y gweithle a hyfforddiant coleg, sy'n rhoi’r cyfle ichi ymarfer ac i ymgorffori sgiliau newydd mewn amgylchfyd gwaith go iawn.  

 

Byddwch yn cael eich asesu drwy waith cwrs, profion, aseiniadau, arsylwadau yn seiliedig ar eich gwaith a thystiolaeth yn seiliedig ar eich gwaith, ac wrth ichi wella drwy gydol y cwrs, byddwch yn ennill nifer o gymwysterau fel rhan o'r Brentisiaeth Lefel 2: 

  • Diploma NVQ Lefel 2 
  • Diploma Lefel 2 
  • Cymhwyster Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol 
  • Cymhwyster Sgiliau Cymhwyso Rhif Hanfodol 
  • Cymhwyster Sgiliau Llythrennedd Digidol Hanfodol 
  • Cyfrifoldebau a Hawliau Cyflogaeth 

 

 

Wedi ichi gwblhau'r cwrs, rydym yn disgwyl ichi fod â'r gallu i ymgymryd â'ch rôl atgyweirio wedi damwain yn hyderus a chymwys i safon y Diwydiant. 

Gofynion Mynediad

I fod yn gymwys am y cwrs, bydd angen ichi fod ag o leiaf Diploma Lefel 1 a/neu TGAU gradd E neu uwch, ac mae'n rhaid ichi fod mewn gwaith yn y diwydiant modurol, yn cael eich talu yn ôl yr isafswm cyflog prentisiaeth cenedlaethol ac yn meddu ar Gytundeb Cyflogaeth. Fel Prentis, bydd angen ichi fynychu'r coleg ar sail cynllun rhyddhau un diwrnod/rhyddhau bloc, ac mae disgwyl ichi ymrwymo'n llawn i fynychu yn ogystal â pharchu eraill, bod yn frwd am y pwnc ac yn gallu cymell eich hun. Mae'n ofynnol hefyd bod eich cyflogwr yn bodloni archwiliad cefndir Iechyd a Diogelwch. 

Gwybodaeth Ychwanegol

 

Bydd cwblhau'r cwrs yn eich galluogi i symud ymlaen i raglen Prentisiaeth Lefel 3. Mae ein Prentisiaeth Atgyweirio wedi Damwain wedi ei hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. 

 

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio City & Guilds Prentisiaeth Atgyweirio wedi Damwain (Egwyddorion Corff) Lefel 2?

NWDI0043AA
Campws Dinas Casnewydd
Dysgu yn y Gwaith
Dyddiad Cychwyn: 03 Medi 2018

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau