City & Guilds Dysgu Carlam mewn Therapi Harddwch Lefel 1/2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
1/2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch (gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg), neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol (gan gynnwys gradd D neu uwch mewn naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg).

Yn gryno

Mae Cwrs Carlam City & Guilds mewn Therapi Harddwch yn gwrs sy'n canolbwyntio ar greu therapyddion hynod broffesiynol a medrus. Byddwch yn ennill cymhwysedd mewn ystod o driniaethau dwylo, wyneb a thraed i wella eu cyflwr a'u hedrychiad.

Dyma'r cwrs i chi os...

...oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa fel therapydd harddwch
...hoffech chi gael mewnwelediad eang ond gweithredol i therapi harddwch
...ydych yn chwilio am gwrs sy'n gyfuniad o astudio ymarferol a damcaniaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Ar Lefel 2, byddwch yn dysgu ystod o sgiliau a fydd yn eich galluogi i ennill cyflogaeth ym myd cyffrous gwasanaethau harddwch ac ewinedd.

Mae triniaethau yn cynnwys triniaethau dwylo, triniaethau traed, triniaethau i'r wyneb, triniaethau llygaid, wacsio diflewio a cholur.

Byddwch hefyd yn dysgu sut i ymgymryd ag ymgynghoriadau cleient, gwerthu a dyletswyddau derbynfa salon, oherwydd bod gan y coleg salonau modern sy'n creu amgylchedd weithio realistig rhagorol er mwyn cynnal pob triniaeth ymarferol.

Byddwch yn cael eich asesu drwy asesiadau ymarferol, aseiniadau, tasgau a phrofion amlddewis yn ymdrin â'r wybodaeth greiddiol.

Unwaith y byddwch wedi'i gwblhau, byddwch yn cyflawni:

  • Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Therapi Harddwch
  • NVQ Lefel 2 mewn Therapi Harddwch
  • Cymwysterau ategol priodol er mwyn ehangu eich set sgiliau a bodloni anghenion y diwydiant
  • Gweithgareddau Sgiliau
  • Saesneg a Mathemateg

 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer y cwrs, byddwch angen lleiafswm o 4 TGAU gradd D neu uwch (gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg) neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol (gan gynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu radd Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg).

Mae lefel uchel o ymddygiad proffesiynol ac agwedd gref at waith yn holl bwysig pan fyddwch yn dechrau cyflogaeth yn y diwydiant, felly mae presenoldeb a phrydlondeb ym mhob sesiwn yn un o brif ofynion y cwrs.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Lefel 3 mewn Therapi Harddwch

Diploma VRQ Lefel 3 mewn Technoleg Ewinedd neu gyflogaeth/hunangyflogaeth

Diploma Lefel 3 mewn Tylino Therapi Harddwch

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwisg (bydd angen ichi brynu cit a gwisg ar gyfer y cwrs hwn)

  • Gwisg y mae'n rhaid ei gwisgo ar gyfer pob sesiwn ymarferol.
  • Mae'n rhaid ichi ddod â chitiau i bob sesiwn ymarferol
  • Mae'n rhaid clymu gwallt yn ôl yn daclus oddi wrth yr wyneb
  • Dim tlysau
  • Ni chaniateir gwisgo gemwaith, ar wahân i fodrwy briodas, yn y salon
Ble alla i astudio City & Guilds Dysgu Carlam mewn Therapi Harddwch Lefel 1/2?

NFDI0443AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau