C&G Diploma mewn Barbro Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Trin Gwallt a Therapi Harddwch

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi gael naill ai o leiaf cymhwyster Lefel 2 mewn unrhyw ddisgyblaeth trin gwallt neu fod wedi ennill profiad o weithio mewn siop barbwr heb unrhyw gymwysterau ffurfiol.

Yn gryno

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Barbro yn gymhwyster sydd wedi'i ddylunio'n benodol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uwch drwy amrywiaeth o wahanol dechnegau.  Mae'n ddelfrydol ar gyfer y rhai sy'n anelu at fod yn uwch steilydd, yn torri gwallt dynion mewn modd creadigol a'r gwaith arbenigol cymhleth o dorri gwallt wyneb.

Dyma'r cwrs i chi os...

...oes gennych gymhwyster Trin Gwallt neu gymhwyster Barbro eisoes ac eisiau datblygu i fod yn Uwch Steilydd

...oes gennych brofiad o dorri gwallt dynion

...ydych yn driniwr gwallt profiadol sydd yn dymuno ennill cymwysterau pellach i ehangu'ch gyrfa

...ydych yn dymuno newid gyrfa.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Pwrpas y cymhwyster yma yw datblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uwch o allu galwedigaethol er mwyn cynnig eich gwasanaethau salon eich hun yn ogystal â chefnogi eraill.

Mae rhediad y cwrs dros gyfnod o 15 awr yr wythnos, ac mae'n ymdrin â thechnegau sylfaenol gan gynnwys unedau gorfodol ac unedau opsiynol.

Mae'r unedau gorfodol yn cynnwys:

 • Gwaith a arsylwyd/Aseswyd gyda chleientiaid
 • Monitro gweithdrefnau i reoli gweithrediadau gwaith yn ddiogel
 • Darparu gwasanaethau ymgynghori trin gwallt
 • Torri gwallt yn greadigol gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau.
 • Arholiadau amlddewis ar-lein

Mae'r unedau yn cynnwys:

 • Lliwio gwallt gan ddefnyddio cyfuniad o dechnegau.
 • Cyfrannu at effeithiolrwydd cyllidol y busnes.
 • Cyfrannu at gynllunio a gweithredu gweithgareddau hyrwyddo
 • Ymgynghoriad i nodi anghenion cleientiaid
 • Datblygu technegau torri/clipiwr i gyflawni'r edrychiad a ddymunir
 • Defnyddio cynhyrchion ac offer
 • Iechyd a Diogelwch yn y salon
 • Darparu gwasanaeth ôl-ofal addas

Yn sail i'r cymhwyster hwn, byddwch yn datblygu gwybodaeth gadarn o fonitro iechyd a diogelwch wrth weithio yn y diwydiant barbwr. Byddwch hefyd yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am y sgiliau ymarferol a ddysgir yn ystod y cymhwyster yma.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen i chi fod yn hunan-ysgogol, yn weithgar, parchu eraill a dangos brwdfrydedd tuag at y pwnc.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gallwch symud ymlaen i'r cymhwyster Trin Gwallt Merched NVQ Lefel 3, neu arwain eich salon eich hun, neu arbenigo mewn gwahanol fathau o wallt neu driniaethau trin gwallt.

Efallai yr hoffech ystyried y cymwysterau eraill hyn hefyd:

 • Tystysgrifau a Diplomâu Lefel 3 mewn Trin Gwallt - diweddaru a dysgu sgiliau a thechnegau newydd
 • Tystysgrif / Diploma Proffesiynol Uwch mewn Rheoli Salon Technegol - y sgiliau i arwain eich salon gwallt eich hun
 • Gwobr mewn Atal Dermatitis Cyswllt - y technegau i amddiffyn cwsmeriaid rhag haint.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid oes unrhyw gostau dysgu, ond bydd angen i chi dalu ffioedd cofrestru corff dyfarnu o oddeutu £50 a phrynu pecyn barbwr sy'n costio tua £150 ar gyfer y cwrs hwn.

Ble alla i astudio C&G Diploma mewn Barbro Lefel 3?

EPDI0579AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau