Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Hydref 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond mae'r gallu i astudio ar Lefel 4 yn hanfodol.

Yn gryno

Mae'r Dystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau ar gyfer y rhai sydd eisoes yn gweithio o fewn y sector Gofal Iechyd ac eisiau datblygu i swydd uwch neu arbenigo mewn camddefnyddio sylweddau; neu unrhyw un sydd eisiau newid gyrfa a chamu i'r maes cyflogaeth hwn, sydd eisoes yn meddu ar gymhwyster lefel 3.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych eisiau datblygu eich gwybodaeth ac ennill profiad sy'n ofynnol i ymgymryd â swyddi camddefnyddio sylweddau mewn ystod o amgylcheddau Iechyd.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Y modiwlau sydd wedi'u cynnwys yn y rhaglen yw:

  • Ymarfer Myfyriol mewn Camddefnyddio Sylweddau
  • Gweithio Rhwng Asiantaethau Camddefnyddio Sylweddau
  • Deddfwriaeth a Pholisïau mewn Camddefnyddio Sylweddau
  • Materion Cyfoes mewn Camddefnyddio Sylweddau
  • Cyflwyniad i Ymarfer yn Seiliedig ar Dystiolaeth
  • Dibyniaethau

Mae cynnwys y Dystysgrif mewn Camddefnyddio Sylweddau yn dilyn y nodau a osodwyd gan gynllun darparu 2016-18 (Llywodraeth Cymru, 2016) Llywodraeth Cymru, sy'n tynnu sylw at yr angen am raglenni addysgiadol i godi ymwybyddiaeth am faterion cyffuriau ac alcohol sy'n effeithio ar berson, yn ogystal â'r ffactorau economaidd a chymdeithasol sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond mae'r gallu i astudio ar Lefel 4 yn hanfodol.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd myfyrwyr sy'n cwblhau 120 credyd y flwyddyn, yn llawn amser, yn cael yr opsiwn i ddilyn cwrs Gradd Sylfaen mewn Rheolaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Seicoleg a Chwnsela, sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru. Mae'r ddarpariaeth hon yn rhoi cyfle i fyfyrwyr posib o lwybrau annhraddodiadol a chyrsiau paratoadol o lefel is ym maes iechyd a gofal cymdeithasol astudio o fewn Addysg Uwch ar lefel mynediad 4, gyda'r posibilrwydd i ddatblygu at gyrsiau lefel 5 a 6.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys swyddi o fewn y diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol (cyhoeddus a phreifat), elusennau sy'n gysylltiedig ag iechyd a swyddi mewn awdurdodau lleol.

Ble alla i astudio Tystysgrif Addysg Uwch mewn Camddefnyddio Sylweddau?

PFCE3137AA
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Hydref 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau