CACHE Diploma mewn Gofal, Dysg a Datblygiad Plant Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Byddwch yn datblygu sgiliau gofalu am blant ac yn astudio unedau sy’n cynnwys ymarfer, twf a datblygiad, iechyd a diogelwch, chwarae a gweithgareddau creadigol sy’n gysylltiedig â deddfwriaethau cyfredol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech weithio gyda phlant a phobl ifanc
... Hoffech gymryd cymwysterau pellach mewn disgyblaeth gysylltiedig
... Hoffech ychwanegu at y wybodaeth a’r sgiliau sydd gennych yn barod

Beth fyddaf yn ei wneud?

Byddwch yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc o’u geni hyd at 19 oed. Mae’n cwmpasu ystod amrywiol o swyddi a meysydd galwedigaethol yn gweithio mewn lleoliadau plant, gan gynnwys y blynyddoedd cynnar a gofal cymdeithasol. 

Byddwch yn treulio tridiau yn y coleg yn cwmpasu elfen wybodaeth y cymwysterau, a deuddydd ar leoliad gwaith (ynghyd â lleoliadau bloc lle’n ofynnol) yn cwmpasu a chael eich asesu ar yr elfennau cymhwysedd.

Mae rhan fawr iawn o’r asesiad yn digwydd yn eich lleoliad gwaith, ond mae’n ofynnol  i chi hefyd greu portffolio o dystiolaeth o’r lleoliad gwaith a’r coleg. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn cyflawni :

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cofrestru, bydd angen o leiaf 4 TGAU Gradd D neu uwch arnoch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol priodol, yn cynnwys TGAU mewn Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Bydd disgwyl i chi ymroi i 5 niwrnod o astudio sy’n cynnwys addysgu elfen wybodaeth y cymhwyster yn y coleg a dyddiau/blociau lleoliad gwaith ar gyfer elfen gymhwysedd y cymhwyster.

Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan-gymhelliant. Cewch eich asesu yn barhaus a bydd disgwyl i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun

Beth sy'n digwydd nesaf?

Gofal Plant, Dysgu a Datblygu Lefel 3 neu gyflogaeth mewn rolau megis cynorthwyydd cyn oed ysgol, cynorthwyydd meithrin, cynorthwyydd creche, gweithiwr gofal plant y tu allan i’r ysgol neu gynorthwyydd  Cylch Meithrin.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd yn rhaid i bob dysgwr gael gwiriad DBS boddhaol.

CFDI0095AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau