BTEC Diploma (Technegol) mewn Peirianneg Drydanol/Electronig Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Ffioedd

Ffioedd
£735

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
09:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
19:30

Hyd

Hyd
34 wythnos

Yn gryno

Mae'r cwrs dwy flynedd hwn - a gydnabyddir fel rhan o'r Fframwaith Prentisiaeth - yn arbenigol iawn a bydd yn rhoi i chi'r wybodaeth, y ddealltwriaeth a'r sgiliau i'ch paratoi ar gyfer gwaith ym maes peirianneg drydanol ac electronig.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sy'n dymuno gweithio yn y diwydiannau trydanol ac electronig.

...y rhai hynny sy'n dymuno datblygu eu gyrfa bresennol a symud ymlaen i addysg uwch, gradd a rhaglenni datblygiad proffesiynol.

Cynnwys y cwrs

Bydd angen i chi gael dealltwriaeth dda o fathemateg a gwyddoniaeth a mwynhau datrys problemau cymhleth i ddylunio cylchedau, adeiladu a chanfod diffygion, yn ogystal ag ymrwymiad llawn i fynychu a gallu gweithio'n annibynnol neu fel rhan o dîm.

 

Mae'r cwrs ei hun yn cynnwys prosiectau ac aseiniadau yn seiliedig ar sefyllfaoedd gwaith go iawn, gan ddefnyddio cymysgedd o sesiynau ymarferol yn y gweithdy/labordy, sesiynau yn yr ystafell ddosbarth, arddangosiadau, ymweliadau â chwmnïau a siaradwyr gwadd o'r diwydiant. Ymhlith y pynciau y byddwch yn ymdrin â nhw mae:

 • Iechyd a diogelwch yn y gweithle peirianneg
 • Cyfathrebu ar gyfer technegwyr peirianneg
 • Egwyddorion trydanol ac electronig
 • Mathemateg ar gyfer technegwyr peirianneg
 • Egwyddorion dyfeisiau a chylchedau electronig a'u defnydd
 • Technoleg drydanol
 • Gosod trydan
 • Canfod diffygion electronig
 • Moduron a gyrwyr tri cham
 • Prosiect peirianneg
 • Dewis a defnyddio rheolyddion rhaglenadwy

 

Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau (a fydd yn cael eu graddio ar lefel llwyddo, teilyngdod neu ragoriaeth), adroddiadau, profion byr, gwaith ymarferol a gwaith portffolio cyn ennill Diploma Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol ac Electronig (120 credyd), y gallech wedi hynny fynd ymlaen i HNC Peirianneg Drydanol/Electronig yn Coleg Gwent neu gyrsiau eraill ar lefel prifysgol, Prentisiaeth neu gyflogaeth yn y sector peirianneg.

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU ar radd C neu uwch, gan gynnwys C mewn TGAU Saesneg neu Gymraeg Iaith a B mewn Mathemateg, ynghyd â thair gradd C arall (yn ddelfrydol mewn Gwyddoniaeth neu bynciau cysylltiedig), neu gymhwyster Lefel 2 priodol gyda phroffil Teilyngdod.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch angen eich offer ysgrifennu eich hunain, h.y. ffolderi, rhanwyr pwnc, pinnau ysgrifennu, pensiliau, cwmpawd, pren mesur a chyfrifiannell wyddonol.

CPBD0017AA
Campws Crosskeys
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau