BTEC Diploma Sylfaen Genedlaethol mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, NEU radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU yn cynnwys gradd C neu uwch mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Eisiau gyrfa mewn gwasanaethau cyhoeddus?

Gydag amrywiaeth eang o rolau i'w harchwilio, yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn astudio unedau arweinyddiaeth a gwaith tîm yn y gwasanaeth cyhoeddus; dinasyddiaeth ac amrywiaeth yn y gwasanaeth cyhoeddus; ymarfer corff, iechyd a ffordd o fyw; trosedd a'i effeithiau; a'r llywodraeth a pholisïau yn y gwasanaeth cyhoeddus, gan roi dealltwriaeth eang i chi o'r sector cyffrous hwn.

Dyma'r cwrs i chi os...

...hoffech weithio i'r lluoedd arfog, gwasanaethau carchar neu'r gwasanaethau brys

...hoffech yrfa mewn sefydliadau cysylltiedig â gwasanaeth cymunedol

...hoffech gyfuniad o astudio ymarferol ac yn yr ystafell ddosbarth

 Nod y cymhwyster hwn yw rhoi amrywiaeth eang o sgiliau, priodoleddau a rhinweddau i ddysgwyr i fynd ymlaen at addysg uwch neu gyflogaeth o fewn y gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn wedi'i rannu'n gyfartal rhwng gweithgareddau ystafell ddosbarth sy'n seiliedig ar theori a gweithgareddau awyr agored ymarferol. I gefnogi'r rhain, byddwch hefyd yn profi ystod eang o deithiau, ymweliadau ac yn cael clywed gan siaradwyr gwadd, yn ogystal â mynd ar ddwy daith a thaith breswyl.

Cynnwys y cwrs:

Blwyddyn 1

 • Uned 1 - Dinasyddiaeth ac Amrywiaeth
 • Uned 2 - Ymddygiad a Disgyblaeth yn y Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai
 • Uned 4 - Paratoadau Corfforol, Iechyd a Llesiant
 • Uned 5 - Arwain Gwaith Tîm a Chyfathrebu yn y Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai
 • Uned 10 - Sgiliau Gweithgareddau Awyr Agored a'r Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai
 • Uned 17 - Deall y Trydydd Sector

Yn ogystal â Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru yn y flwyddyn gyntaf

Blwyddyn 2

 • Uned 3 - Materion Byd-eang a'r Cyfryngau yn y Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai
 • Uned 6 - Llywodraeth a'r Gwasanaethau Amddiffyn
 • Uned 7 - Cynllunio ac Ymateb i Ddigwyddiadau Brys
 • Uned 11 - Sgiliau Alltaith
 • Uned 13 - Cyflwyniad i Droseddeg
 • Uned 14 - Egwyddorion Rheoli Bygythiadau i Ddiogelwch

Yn ogystal â Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru yn yr ail flwyddyn

Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, portffolios ac arsylwi, a thrwy gwblhau'r cwrs, byddwch yn ennill:

 • Gwasanaethau Cyhoeddus Lefel 3
 • Skills Activities
 • Mathemateg a Saesneg (os nad oes gennych Radd C neu uwch ar lefel TGAU)
 • Cymwysterau perthnasol eraill i gyfoethogi eich set sgiliau.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn cael mynediad ar y cwrs, byddwch angen:

 • O leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg
 • NEU gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol ar Radd Teilyngdod gyda TGAU mewn naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg ar Radd C neu uwch.

Mae angen ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ac mae cyfranogiad ymarferol yn hanfodol i gwblhau'r cwrs hwn.

Glynu wrth god ymddygiad y coleg.

Gweithio'n annibynnol ac mewn grwpiau.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Pa gymwysterau fyddwch chi'n eu hennill?

Blwyddyn 1: Diploma Sylfaen Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai

Blwyddyn 2: Diploma Sylfaen Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffyn mewn Lifrai

Yna gallwch ddilyn cyrsiau Addysg Uwch mewn gwasanaethau cyhoeddus a brys yn Coleg Gwent neu brifysgol, neu ganfod gwaith.

Gwybodaeth Ychwanegol

Costau ychwanegol ar gampws Crosskeys yn cynnwys:

 • £80 am git ysgol
 • £45 am weithgareddau awyr agored

Mae ffi ychwanegol o £40 ar gyfer y cwrs hwn er mwyn cofrestru gyda Gwobr Dug Caeredin.

EFBE0004AC
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau