BTEC Technoleg Cerdd (Diploma Estynedig) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cerddoriaeth, Drama a Dawns

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol.

Yn gryno

Cwrs ymarferol yw hwn sy’n datblygu eich sgiliau ar gyfer gyrfa yn y diwydiant cerddoriaeth neu’r celfyddydau perfformiadol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych gariad at gerddoriaeth a thechnoleg cerdd
... Ydych eisiau gwella eich sgiliau cerddorol presennol
... Ydych eisiau cynyddu eich cyfleoedd am waith yn y maes hwn

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae hwn yn gwrs ymarferol lle byddwch yn astudio pynciau sy’n cynnwys:

 • Gweithio mewn stiwdio recordio
 • Trefnu a chyfansoddi
 • Goleuo a sain byw
 • Technoleg cerdd mewn perfformio
 • Technegau cynhyrchu cerdd
 • Y diwydiant cerddoriaeth

Byddai’n ddymunol pe baech yn chwarae offeryn neu feddu ar wybodaeth dda am gynhyrchu cerddoriaeth sylfaenol. Bydd angen i chi arddangos hyn yn eich cyfweliad/clyweliad. 

Cyflenwir y cwrs trwy gyfuniad o:

 • Sesiynau ymarferol a gweithdai
 • Gweithgareddau dosbarth
 • Gwaith grwp, fel dosbarth cyfan neu mewn grwpiau arbenigol
 • Astudio hunangyfeiriedig
 • Tiwtorialau personol

Bydd myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn rhedeg y stiwdio fel busnes trwy gydol y flwyddyn, gan fagu profiad o waith realistig yn y diwydiant.

Bydd myfyrwyr yr ail flwyddyn yn gyfrifol am sefydlu a rhedeg rig PA a system oleuo llawn ar gyfer gweithdai wythnosol yn y theatr. Mae yna hefyd 6 noson gerddorol o bwys sy’n agored i’r cyhoedd, rheini hefyd wedi’u rhedeg gan fyfyrwyr ail flwyddyn. 

Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus, trwy aseiniadau ymarferol yn bennaf, gyda gwaith ysgrifenedig yn ategu’r sgiliau a ddatblygir gan fyfyrwyr cerdd a byddwch yn cyflawni: 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd neu uwch arnoch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 gyda Gradd Teilyngdod a TGAU yn cynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf Gradd C neu uwch.

Mae ymroddiad llwyr i bresenoldeb yn ofynnol, ynghyd â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc, hunanysgogiad, gallu creadigol ac awydd i lwyddo. 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau diploma 90-credyd Blwyddyn 1 yn llwyddiannus yn eich galluogi i symud ymlaen i’r ail flwyddyn a chwblhau’r Diploma Estynedig llawn. O’r fan honno, mae llwybrau cynnydd yn cynnwys: 

 • Gradd Sylfaen mewn Technoleg Cerdd (ar gael ar Gampws Crosskeys)
 • Gradd neu gyrsiau diploma cenedlaethol uwch mewn sefydliadau AU eraill
 • Gwaith yn y diwydiant cerddoriaeth ar lefel iau

Gwybodaeth Ychwanegol

Fel rhan o’r gofynion mynediad bydd disgwyl i chi fynychu sesiwn brofi lle byddwch yn cymryd rhan mewn clyweliad.

CFBE0007AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau