BTEC HNC Peirianneg - Uned 2: Peirianneg Mathemateg Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Sector

Sector
Peirianneg a Gweithgynhyrchu

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r fathemateg a gyflwynir yn yr uned hon yn uniongyrchol berthnasol i'r diwydiant peirianneg, a bydd yn cynorthwyo i wella gwybodaeth myfyrwyr ynghylch yr egwyddorion sylfaenol eang yn y ddisgyblaeth hon.

Nod yr uned hon yw datblygu sgiliau myfyrwyr mewn perthynas â'r egwyddorion a damcaniaethau mathemategol sy'n sail i'r cwricwlwm peirianneg. Caiff myfyrwyr eu cyflwyno i ddulliau mathemategol a thechnegau ystadegol er mwyn dadansoddi a datrys problemau mewn cyd-destun peirianneg.

Wedi cwblhau'r uned hon yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio dulliau mathemategol o fewn amrywiaeth o enghreifftiau cyd-destunol, dehongli data gan ddefnyddio technegau ystadegol, a defnyddio dulliau dadansoddol a chyfrifiadol i werthuso a datrys problemau peirianneg.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... unrhyw un sy'n 19+ oed, ac yn byw yng Nghymru, yn gyflogedig, ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

... unrhyw un a hoffai wella ei sgiliau Mathemateg ar Lefel 4

... unrhyw un a hoffai gwblhau HNC mewn Peirianneg

... unrhyw un sydd â diddordeb brwd mewn Mathemateg

Cynnwys y cwrs

Fel rhan o'r cwrs hwn, byddwch yn:

  • Adnabod perthnasedd dulliau mathemategol i amrywiaeth o enghreifftiau peirianneg gyd-destunol.
  • Ymchwilio cymwysiadau o dechnegau ystadegol i ddehongli, trefnu a chyflwyno data.
  • Defnyddio dulliau dadansoddol a chyfrifiadol i ddatrys problemau drwy gysylltu swyddogaethau ton sinwsoidaidd a fector â'u cymwysiadau peirianneg priodol.
  • Archwilio sut gellir defnyddio calcwlws gwahaniaethol ac integrol i ddatrys problemau peirianneg.

Gofynion Mynediad

Bydd angen o leiaf cymhwyster Technegol Lefel 3 arnoch e.e. BTEC L3 mewn Peirianneg sy'n cynnwys unedau Mathemateg, neu Lefelau A yn cynnwys Mathemateg. Rhoddir ystyriaeth hefyd i brofiad perthnasol yn y diwydiant ynghyd ag asesiad mynediad i ddysgwyr hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r Uned hon, cewch fynd ymlaen i'r HNC llawn mewn Peirianneg Fecanyddol neu Drydanol.

MPLA0114AA
Campws Crosskeys

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau