BTEC Rhaglen Beirianneg Uwch – Mecanyddol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2022

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

 • Prawf addasrwydd am brentisiaeth (ymarfer sgrinio cyfannol (Skillbuilder/Vark))
 • 5 TGAU gradd C neu uwch yn cynnwys:
  • Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg,
  • Gradd B mewn Mathemateg
  • Tair gradd C arall, yn ddelfrydol mewn Gwyddoniaeth neu bynciau cysylltiedig

Ni dderbynnir Tystysgrifau Cyntaf neu raglenni Lefel 1.

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs blwyddyn, llawn amser (5 diwrnod yr wythnos). Mae'r cwrs wedi'i gynllunio i roi'r wybodaeth, y sgiliau a'r ddealltwriaeth sydd ei hangen arnoch i fynd yn eich blaen i weithio yn y sector peirianneg. Byddwch yn gwneud prosiectau ymarferol yn y gweithdy ac astudiaeth ddamcaniaethol.

Drwy gwblhau'r cwrs blwyddyn yn llwyddiannus byddwch yn gallu mynd yn eich blaen yn gynt i'r ail flwyddyn o raglen brentisiaeth yn y gweithle. Felly, mae bod yn ddysgwr ar y Rhaglen Peirianneg Uwch yn cynyddu eich apêl i ddarpar gyflogwyr sy'n awyddus i recriwtio prentisiaid.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych eisiau dilyn gyrfa yn y maes Peirianneg Fecanyddol

...hoffech fynd yn eich blaen i brentisiaeth lawn yn y diwydiant peirianneg

...hoffech gymysgedd o astudiaethau ymarferol a damcaniaethol

...hoffech astudio ar gyfer cymhwyster BTEC Lefel 3 mewn Peirianneg

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae hwn yn gwrs ymarferol, sy'n gysylltiedig â gwaith, a byddwch yn dysgu drwy gwblhau prosiectau ymarferol ac aseiniadau ysgrifenedig sy'n seiliedig ar sefyllfaoedd realistig a wynebir yn y gweithle.

Darperir y cwrs hwn yn llawn amser am 30 awr yr wythnos am 36 wythnos ar gampws y coleg. Gan fod hon rhaglen uwch bydd yna hefyd gyfuniad o brofiad mewn lleoliad gwaith ac ymweliadau â'r diwydiant. Byddwch yn gysylltiedig ag un neu fwy o gwmnïau peirianneg ar gyfer eich lleoliadau gwaith a fydd yn digwydd am o leiaf 5 wythnos ac am uchafswm o 12 wythnos.

Byddwch yn astudio ar gyfer Tystysgrif Estynedig Genedlaethol mewn Peirianneg Lefel 3 BTEC. Mae'r unedau BTEC yn cynnwys:

 

 • Egwyddorion Peirianneg
 • Cyflawni Prosesau Peirianneg yn Ddiogel fel Tîm
 • Dylunio a Gweithgynhyrchu Cynnyrch Peirianneg
 • Cynllunio gyda Chymorth Cyfrifiadur

Byddwch hefyd yn dilyn Diploma mewn Perfformio Gweithrediadau Peirianneg (PGP) NVQ Lefel 2. Bydd y PGP yn rhoi i chi sgiliau gweithdy peirianneg fecanyddol hanfodol (e.e. Torri Metel, Troi, a Gosod â Llaw) sydd eu hangen arnoch ar gyfer fframwaith y brentisiaeth.

Bydd eich gwybodaeth a'ch cymhwysedd ymarferol yn cael ei asesu'n barhaus. Bydd hyn yn cynnwys asesiadau mewnol ac allanol.

Pan fyddwch wedi ei gwblhau'n llwyddiannus, byddwch yn cyflawni:

 • Tystysgrif Estynedig Genedlaethol mewn Peirianneg (Mecanyddol) Lefel 3 BTEC
 • Diploma NVQ Lefel 2 – 6 uned wedi eu dewis i gefnogi ceisiadau penodol gan y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau perthnasol eraill i gyfoethogi eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Pump TGAU Gradd C neu uwch yn cynnwys:

 • Gradd B mewn Mathemateg
 • Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg,
 • Tair Gradd C arall, yn ddelfrydol mewn Gwyddoniaeth neu bynciau cysylltiedig

Rhaid ichi basio prawf addasrwydd hefyd. Bydd hwn yn asesu eich gallu i berfformio tasgau penodol ac ymateb i amrywiaeth o wahanol sefyllfaoedd.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Bydd eich amserlen yn gofyn ichi fynychu'r coleg 5 diwrnod yr wythnos. Byddwch angen gallu gweithio'n annibynnol ac mewn tîm. Mae dymuniad cryf i weithio yn y diwydiant peirianneg yn ofynnol hefyd.

Nod allweddol y cwrs yw hwyluso'ch llwybr i brentisiaeth. Mae disgwyl i bawb gadw at ethos y coleg a bod yn barod i gymryd rhan mewn o leiaf 5 wythnos o leoliad gwaith.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ddiwedd y cwrs byddwch wedi datblygu'r sgiliau ymarferol sylfaenol, gwybodaeth a dealltwriaeth o egwyddorion peirianneg fecanyddol ac arferion yn y gweithdy. Byddwch yn cael eich annog i geisio prentisiaeth o fewn y diwydiant perthnasol lle all cyfleoedd gwaith gynnwys dylunio cynnyrch, gwneud offer, gweithgynhyrchu, peirianneg awyrofod a modurol.

Gallwch barhau i astudio am flwyddyn arall, ar sail rhyddhau am ddiwrnod, i gyflawni Diploma Genedlaethol mewn Peirianneg Fecanyddol Lefel 3 BTEC. Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i fynd yn eich blaen i astudio ar gyfer addysg uwch- megis BTEC, HNC a HND.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn cael cist offer a fydd yn werth oddeutu £200.000 ar ôl ichi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu eich hun e.e. ffolderi, dalennau rhannu, pennau ysgrifennu, penseli, penseli lliw, cwmpas, pren mesur a chyfrifiannell wyddonol.

CVDI0413AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau