BTEC Rhaglen Beirianneg Uwch – Mecanyddol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Prawf addasrwydd am Brentisiaeth (ymarfer sgrinio cyfannol (Skillbuilder/Vark)); a 5 TGAU gradd C neu uwch yn cynnwys: Cymraeg Iaith Gyntaf neu Saesneg, Gradd B mewn Mathemateg, ynghyd â thair gradd C arall, yn ddelfrydol mewn Gwyddoniaeth neu bynciau cysylltiedig. Ni dderbynnir Tystysgrifau Cyntaf neu raglenni Lefel 1.

Yn gryno

Bydd y Rhaglen Beirianneg Uwch lawn amser hon yn darparu hyfforddiant, profiad gwaith go iawn a chyfle i symud ymlaen at brentisiaeth wedi’i noddi’n llwyr.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau dilyn gyrfa mewn Peirianneg Fecanyddol
... Ydych eisiau symud ymlaen at brentisiaeth
... Hoffech gael cymysgedd o elfennau damcaniaethol ac ymarferol yn eich astudiaeth

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno’n llawn amser dros gyfnod o 36 wythnos am 30 awr yr wythnos ar gampws y coleg. Ceir rhwng 5 wythnos a 12 wythnos o leoliad profiad gwaith. Byddwch yn ymweld â nifer o’r prif gwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Dyma gwrs ymarferol, cysylltiedig â gwaith, lle y byddwch yn dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a fydd yn seiliedig ar sefyllfaoedd gweithle realistig. Byddwch yn astudio unedau fel:

 • Iechyd a diogelwch
 • Cyfathrebu
 • Egwyddorion mecanyddol a’u defnydd
 • Mathemateg
 • Prosesau gorffen/eilaidd
 • Technegau mesur ac archwilio
 • Drafftio gyda chymorth cyfrifiadur
 • Nodweddion deunyddiau peirianegol a’u defnydd
 • Arlunio peirianegol ar gyfer technegwyr

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, cyflwyniadau, portffolios, arddangosiadau ac arsylwi. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn ennill:

 • Lefel 3 mewn Peirianneg (Mecanyddol)
 • Lefel 2 PEO (Sefydliad Cyflogwr Proffesiynol) – 6 uned a ddewisir i ategu gofynion penodol y diwydiant
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, bydd angen ichi basio prawf dawn Prentisiaeth (ymarfer sgrinio hollbwysig (Skillbuilder/Vark)) a meddu ar:

 • 5 TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys:
  • Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf,
  • Gradd B mewn Mathemateg
  • Tair Gradd C arall, os oes modd mewn Gwyddoniaeth neu bynciau cysylltiedig

Mae’n ofynnol ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs. Bydd angen ichi allu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm. Hefyd, mae dymuniad cryf i weithio yn y diwydiant peirianneg yn ofynnol, gan y bydd y cwrs hwn yn arwain at brentisiaeth. Disgwylir i bawb gadw at ethos y coleg a bod yn barod i gymryd rhan mewn o leiaf 5 wythnos o leoliad gwaith.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Prentisiaeth mewn Peirianneg Fecanyddol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn cael cist offer a fydd yn werth oddeutu £200.000 ar ôl ichi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu eich hun e.e. ffolderi, dalennau rhannu, pennau ysgrifennu, penseli, penseli lliw, cwmpas, pren mesur a chyfrifiannell wyddonol.

CVDI0413AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau