BTEC Rhaglen Beirianneg Uwch – Trydanol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Prawf addasrwydd am Brentisiaeth (Ymarfer sgrinio cyfannol (Skillbuilder/Vark)) 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys; TGAU gradd C mewn Cymraeg Iaith neu Saesneg a B mewn Mathemateg, ynghyd â thair gradd C arall, yn ddelfrydol mewn Gwyddoniaeth neu bynciau cysylltiedig. Ni dderbynnir Tystysgrifau Cyntaf neu raglenni Lefel 1.

Yn gryno

Bydd y Rhaglen Beirianneg Uwch lawn amser hon yn darparu hyfforddiant, profiad gwaith go iawn a chyfle i symud ymlaen at brentisiaeth wedi’i noddi’n llwyr.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn dymuno dilyn gyrfa mewn peirianneg drydanol

... Ydych yn dda am ddatrys problemau

... Ydych yn weithgar ac yn llawn cymhelliant

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn cael ei gyflwyno’n llawn amser dros gyfnod o 36 wythnos am 30 awr yr wythnos ar gampws y coleg. Ceir rhwng 5 wythnos a 12 wythnos o leoliad profiad gwaith. Byddwch yn ymweld â nifer o’r prif gwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Byddwch yn dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a fydd yn seiliedig ar sefyllfaoedd gweithle realistig.

Byddwch yn astudio unedau a fydd yn cynnwys:

 • Iechyd a diogelwch
 • Mathemateg
 • Egwyddorion electronig trydanol
 • Rheolyddion rhesymeg rhaglenadwy
 • Dyfeisiadau electronig
 • Gwaith gosod trydanol
 • Technoleg drydanol
 • Electroneg analog
 • Peiriannau trydanol

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng asesiadau ymarferol ac ysgrifenedig, cyflwyniadau, arddangosiadau, portffolios ac arsylwi. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

 • Lefel 3 mewn Peirianneg (Trydanol)
 • Lefel 2 PEO (Sefydliad Cyflogwr Proffesiynol) – 6 uned a ddewisir i ategu gofynion penodol y diwydiant

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I ddilyn y cwrs hwn, bydd angen ichi basio prawf dawn prentisiaeth (ymarfer sgrinio hollbwysig (Skillbuilder/Vark)) a meddu ar 5 TGAU Gradd C neu uwch mewn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf, a B mewn Mathemateg a thair Gradd C arall, os oes modd mewn Gwyddoniaeth neu bynciau perthnasol.

Mae’n ofynnol ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs. Bydd angen ichi allu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm. Hefyd, mae dymuniad cryf i weithio yn y diwydiant peirianneg yn ofynnol, gan y bydd y cwrs hwn yn arwain at Brentisiaeth. Disgwylir i bawb gadw at ethos y coleg a bod yn barod i gymryd rhan mewn o leiaf 5 wythnos o leoliad gwaith.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Prentisiaeth neu waith.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwch yn cael cist offer a fydd yn werth oddeutu £200.000 ar ôl ichi gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus.

Bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu eich hun e.e. ffolderi, dalennau rhannu, pennau ysgrifennu, penseli, penseli lliw, cwmpas, pren mesur a chyfrifiannell wyddonol.

CVDI0412AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau