BTEC Gweithrediadau Peirianneg Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Peirianneg a Modurol

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Cofrestru ar agor tan
30 Medi 2021

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf pedwar TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys gradd C mewn Mathemateg; neu gymhwyster Diploma Peirianneg Lefel 1 priodol a TGAU gradd C mewn Mathemateg.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn cynnig dealltwriaeth ragarweiniol o Beirianneg Drydanol / Electronig.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau cael cyfuniad o astudiaeth ymarferol a damcaniaethol
... Ydych eisiau symud ymlaen at ddiploma estynedig
... Hoffech ddilyn prentisiaeth

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yn gyfuniad o elfennau yn y labordy ac elfennau damcaniaethol. Byddwch yn dysgu trwy gwblhau prosiectau ac aseiniadau a fydd yn seiliedig ar sefyllfaoedd gweithle realistig. Byddwch yn astudio unedau a fydd yn cynnwys:

 • Y Byd Saerniedig
 • Ymchwilio i Gynnyrch Saerniedig
 • Iechyd a Diogelwch mewn Peirianneg
 • Gwaith Cynnal a Chadw Peirianegol
 • Deunyddiau Peirianegol
 • Adeiladu a Dylunio Cylchedau Electronig
 • Dehongli a Defnyddio Gwybodaeth Beirianegol
 • Mathemateg ar gyfer Peirianneg
 • Gwyddoniaeth Drydanol a Mecanyddol ar gyfer Peirianneg
 • Gweithredu Gweithle Effeithlon
 • Cyflwyniad i Gyfathrebu ar gyfer Peirianneg
 • Dyfeisiadau Electronig a Chymwysiadau Cyfathrebu

Byddwch yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, fel hunanreoli, gweithio mewn tîm, ymwybyddiaeth busnes, ymwybyddiaeth cwsmeriaid, datrys problemau, cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd sylfaenol, ac agwedd gadarnhaol at waith.

Byddwch yn cael eich asesu trwy gyfrwng arholiadau, gwaith cwrs, aseiniadau, gwaith portffolio, ac asesiadau labordy neu asesiadau ymarferol. Ar ôl cwblhau’r cwrs, byddwch yn ennill:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs hwn, byddwch angen fan leiaf 4 TGAU, Gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg Gradd C; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol mewn Peirianneg a TGAU Mathemateg Gradd C.

Bydd angen ichi feddu ar sgiliau rhifedd, bod yn greadigol a bod â diddordeb ysol mewn peirianneg. Hefyd, disgwyliwn ichi fod â hunangymhelliant, a bod yn weithgar, yn brydlon ac yn ymrwymedig.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Peirianneg Drydanol/Electronig
 • Prentisiaeth addas
 • Gwaith fel Technegydd Trydanol neu Electronig

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen ichi ddarparu eich defnyddiau ysgrifennu eich hun e.e. ffolderi, dalennau rhannu, pennau ysgrifennu, penseli, pren mesur a chyfrifiannell wyddonol.

CFBD0015AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau