BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - Lletygarwch a Theithio a Thwristiaeth Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Arlwyo a Lletygarwch

 Lefel

Lefel
1

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Nid oes gofynion ffurfiol. Fodd bynnag, mae diddordeb mewn dysgu am feysydd galwedigaethol gwahanol yn hanfodol.

Yn gryno

Mae ein cyrsiau Astudiaethau Galwedigaethol wedi eu cynllunio i'ch cyflwyno i faes astudio sy'n eich diddori chi ac yn eich helpu i ddatblygu sgiliau dysgu ehangach.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Rydych yn ansicr ynglyn â beth i'w wneud neu beth i arbenigo ynddo
... Rydych eisiau rhoi cynnig ar fwy nag un maes galwedigaethol
... Rydych eisiau cael syniad da o sut beth yw bywyd coleg

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn cynnig llu o gyfleoedd datblygu ichi, gan gynnwys dysgu pellach yn y coleg ar un o'n cyrsiau lefel nesaf, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Byddwch yn cael y cyfle i roi cynnig ar fwy nag un maes galwedigaethol a datblygu sgiliau ymarferol, trosglwyddadwy drwy gyflawni tasgau sy'n canolbwyntio ar arddangos yr hyn y gallwch ei wneud a'r hyn rydych wedi ei ddysgu. Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau ac asesiadau ymarferol.

Yr un unedau craidd sydd ar draws ein holl gyrsiau Astudiaethau Galwedigaethol, sy'n eich helpu i ddatblygu sgiliau o fewn eich maes chi. Os ydych eisiau newid cwrs, gallwch drosglwyddo'r unedau rydych wedi eu hastudio ar y cwrs hwn i'r cwrs nesaf, pe bai angen.

Mae'r unedau craidd y byddwch yn eu dilyn yn cynnwys:

 • Bod yn drefnus
 • Creu cynllun datblygu
 • Gweithio gydag eraill
 • Ymchwilio i bwnc

Gall unedau Lletygarwch a Theithio a Thwristiaeth gynnwys:

 • Paratoi a Choginio Bwyd
 • Gweini Bwyd a Diod
 • Archwilio Atyniadau Ymwelwyr Lleol
 • Archwilio Teithio a Thwristiaeth yn y DU
 • Cynnig Gwasanaeth Cwsmer yn y Sector Lletygarwch a Thwristiaeth
 • Cynllunio a Llywio Taith
 • Brandio Cynnyrch

Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau, tasgau ac asesiadau ymarferol, a byddwch yn ennill cymwysterau mewn:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol. Fodd bynnag, mae diddordeb mewn dysgu am feysydd galwedigaethol gwahanol yn hanfodol.

Bydd angen ichi fod yn frwdfrydig, gweithio'n galed ac yn barod i roi cynnig ar bethau newydd o fewn y meysydd galwedigaethol. Bydd disgwyl ichi ymarfer eich sgiliau a thechnegau mewn amgylchedd gwaith realistig o fewn y coleg, sy'n eich galluogi i feithrin eich sgiliau cyflogadwyedd. Mae presenoldeb a phrydlondeb ym mhob sesiwn yn orfodol ar gyfer y cwrs hwn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

 • Gallwch barhau gyda'ch astudiaethau ar Lefel 2 mewn maes galwedigaethol o'ch dewis chi
 • Gallwch fynd ymlaen i wneud prentisiaeth
 • Gallwch gael swydd yn eich maes dewisol chi

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl ichi brynu offer er mwyn sicrhau eich diogelwch wrth ichi ymgymryd ag elfennau ymarferol. Gall costau ychwanegol godi yn ystod y flwyddyn ar gyfer ymweliadau addysgol.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - Lletygarwch a Theithio a Thwristiaeth Lefel 1?

CFBD0047AC
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau