BTEC Diploma Astudiaethau Galwedigaethol - Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 1

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a'r Blynyddoedd Cynnar

 Lefel

Lefel
1

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Awst 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Nid oes gofynion mynediad ffurfiol. Fodd bynnag, mae diddordeb mewn dysgu am feysydd galwedigaethol gwahanol yn hanfodol.

Yn gryno

Bydd y cwrs yma yn eich darparu gydag ystod o gyfleoedd cynnydd, gan gynnwys dysgu pellach yn y coleg neu un o’n cyrsiau lefel nesaf, prentisiaeth neu gyflogaeth.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Nad ydych yn siwr beth yr hoffech ei wneud
... Hoffech ddatblygu sgiliau dysgu ehangach
... Hoffech brofi sawl maes galwedigaethol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Cewch gyfle i roi cynnig ar fwy nag un maes galwedigaethol a chael cip ar fywyd coleg. Byddwch yn datblygu sgiliau ymarferol, trosglwyddadwy ac yn cwblhau tasgau sy’n canolbwyntio ar arddangos yr hyn y gallwch ei wneud ac wedi ei ddysgu. 

Mae’r unedau craidd yr un fath yn ein cyrsiau Astudiaethau Galwedigaethol i gyd, a bydd hyn yn eich helpu i ddatblygu eich sgiliau o fewn eich maes galwedigaethol dewisol. Os byddwch angen newid i gwrs gwahanol, gallwch drosglwyddo’r unedau a astudiwyd ar y cwrs yma i’ch cwrs nesaf, os oes angen.

Mae’r unedau craidd y byddwch yn eu dilyn yn cynnwys unedau megis bod yn drefnus, datblygu cynllun cynnydd, gweithio gyda phobl eraill ac ymchwilio i bwnc.

Fe allai’r unedau Gofal Plant ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol gynnwys:

 • Darparu Gweithgaredd i Gefnogi Anghenion Emosiynol a Chymdeithasol Plentyn
 • Cynllunio Amgylchedd Gofal Plant Diogel
 • Darparu Gweithgaredd Creadigol i Blentyn
 • Cefnogi Dysg Plentyn trwy Brofiad Bob Dydd
 • Cynorthwyo mewn gweithgaredd chwaraeon
 • Annog pobl i gadw’n heini
 • Cadw’n heini ac yn iach
 • Sgiliau Cyfathrebu ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Gwneud Byrbrydau Iach wrth Ofalu am Bobl
 • Cynghori pobl eraill am Ffyrdd o Fyw Iach
 • Mesur Lefelau Ffitrwydd Oedolion Hyn ar gyfer Tasgau Bob Dydd

Cewch eich asesu trwy aseiniadau, tasgau ac asesiadau ymarferol. Ar ôl eu cwblhau byddwch yn cyflawni:

(os nad ydych wedi cyflawni Gradd C neu uwch ar lefel TGAU)

 • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol, ond mae’n rhaid bod â diddordeb mewn dysgu am y gwahanol feysydd galwedigaethol.

Mae’n rhaid i chi fod yn frwdfrydig, yn weithgar ac yn barod i roi cynnig ar bethau newydd yn y meysydd galwedigaethol. Bydd disgwyl i chi ymarfer sgiliau a thechnegau mewn amgylcheddau gwaith realistig yn y coleg, gan eich galluogi i hybu eich sgiliau cyflogadwyedd. Mae presenoldeb a phrydlondeb ar gyfer pob sesiwn yn un o ofynion gorfodol y cwrs.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Fe allech barhau â’ch astudiaethau ar Lefel 2 mewn maes galwedigaethol o’ch dewis chi, symud ymlaen i brentisiaeth neu gael swydd yn eich dewis faes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd disgwyl i chi brynu offer er mwyn sicrhau eich diogelwch wrth ymgymryd â’r elfennau ymarferol. (Noder: nid yw hyn yn berthnasol i Newport Care). Efallai y bydd yna gostau ychwanegol am ymweliadau addysgol yn ystod y flwyddyn.

CFBD0047AD
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 31 Awst 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau