BTEC Adeiladu (Diploma Estynedig) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
2 flynedd

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol a TGAU gradd C mewn Mathemateg a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau adeiladu gan sicrhau eich bod yn gymwys i ddod o hyd i’ch llwybr gyrfaol dewisol. 

Dyma'r cwrs i chi os...

... Hoffech yrfa yn nisgyblaethau’r diwydiant adeiladu technegol
... Ydych yn dda am weithio fel rhan o dîm
... Oes gennych ddiddordeb yn y theori y tu ôl i adeiladu

 

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yn ddelfrydol os ydych yn gobeithio dilyn gyrfa yn nisgyblaethau technegol y diwydiant adeiladu. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod wedi ei gyfyngu i, bensaernïaeth, cynllunio, dylunio adeiladau, rheoli prosiect, gwasanaeth mesur meintiau, gwneud arolwg o adeiladau a thechnegwyr CAD.

Mae yna brentisiaethau Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) ar gael, a bydd hyn hefyd yn ffurfio dilyniant naturiol i’r prentisiaid hynny sydd eisoes wedi cyflawni NVQ seiliedig ar grefft.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn llwybr proffesiynol mewn adeiladu, mae hwn yn gwrs dilyniant da i chi. Fe allai’r cwrs gynnwys cynllunio, cynaliadwyedd, dylunio a gweithio fel rhan o dîm ar safle adeiladu. Byddwch yn astudio unedau craidd ac unedau dewisol, gan gynnwys: 

  • Dylunio
  • Adeiladu
  • Tirfesur
  • Amcangyfrif
  • Cynllunio a gweinyddu

Byddwch yn ymgymryd â phrosiectau rhyng-broffesiwn cyfredol a gweithgareddau ymarferol ar y safle, gan gynnwys tirfesur topograffaidd ac unionlin, cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur (CAD) a thechnegau lluniadu graffegol.

Cewch eich asesu drwy waith cwrs, a fydd yn cynnwys gweithgareddau ysgrifenedig ac ymarferol. Ar ôl ei gwblhau, byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda Gradd Deilyngdod a Gradd C mewn TGAU Mathemateg a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf.

Gofynnir i chi hefyd:

  • Fod â diddordeb mewn adeiladau a’r adeiladwaith trefol ehangach – nid yw adeiladu yn swydd sydd wedi’i chyfyngu i oriau gwaith y dydd ond yn hytrach yn ffordd o fyw   
  • Gallu gweithio o dan bwysau fel unigolyn neu fel rhan o dîm er mwyn cwblhau’r aseiniadau i derfynau amser a manylebau tynn  
  • Mae amgyffred gweddol o fathemateg yn ddymunol, gan fod llawer o’r modiwlau yn dibynnu ar egwyddorion mathemategol sylfaenol mewn cyd-destun adeiladu

Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunangymhelliant.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau Diploma 90 Credyd Blwyddyn 1 yn eich galluogi i symud ymlaen i’r ail flwyddyn a chwblhau’r Diploma Estynedig llawn. O’r fan honno, mae’r llwybrau cynnydd yn cynnwys:

  • Gradd Sylfaen/HNC/HND neu gwrs gradd llawn
  • Prentisiaethau lefel uwch

Gwybodaeth Ychwanegol

Adolygir yr holl gostau, sy’n agored i newidiadau.

Ble alla i astudio BTEC Adeiladu (Diploma Estynedig) Lefel 3?

NFBE0025BE
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau