BTEC Menter Fasnachol Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Dyma'r ffordd berffaith o ennill gwybodaeth i redeg eich busnes eich hun, i ddatblygu eich hyder ac i ddysgu am y byd menter.

Dyma'r cwrs i chi os...

...ydych yn gweld eich hun fel entrepreneur

...ydych eisiau dysgu sut i redeg eich busnes eich hun

...ydych chi eisiau symud ymlaen i wneud cymwysterau busnes pellach

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn cynnig sail ichi o ran gwybodaeth fusnes, rheoli gwasanaeth cwsmer a sgiliau menter a all agor y drws ichi i fynd ati fel entrepreneur yn y byd busnes. Byddwch yn cael cyfle i gynllunio a dechrau eich busnes eich hun, yn ystyried meysydd fel gwasanaeth cwsmer, marchnata, cyllid ac arwain.

Mae'r pynciau y byddwch yn ymgymryd â nhw yn amrywio, ond yn cynnwys:

  • Y meddylfryd entrepreneuraidd
  • Yr amgylchedd busnes
  • Creu gweledigaeth ar gyfer eich busnes
  • Paratoi a chyflwyno eich syniad busnes
  • Y cynllun marchnata
  • Modelu a rhagweld ariannol
  • Egwyddorion gwasanaeth cwsmer
  • Cyfathrebu â chwsmeriaid
  • Iechyd a diogelwch yn y gwaith
  • Cyfrifoldebau a hawliau cyflogai

Mae hwn yn gwrs galwedigaethol ac ymarferol, felly byddwch yn datblygu sgiliau sy'n briodol i weithio yn y meysydd hyn; byddwch hefyd yn cael cyfle i fynd ar brofiad gwaith er mwyn eich paratoi tuag at gyflogaeth neu astudio pellach.

Byddwch yn cael eich asesu drwy nifer o ddulliau, gan gynnwys prosiectau wedi eu seilio ar sefyllfaoedd bywyd go iawn yn ein swyddfa gwasanaeth cwsmer ac aseiniadau ar gyfer gweithgareddau sgiliau, yn ogystal ag arholiadau Mathemateg a Saesneg, ac yn y pen draw yn ennill Tystysgrif Estynedig Lefel 2 mewn Sgiliau Menter a chymwysterau cynorthwyol priodol i ymestyn eich sgiliau.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae angen i chi fod ag o leiaf 4 TGAU, Gradd D neu uwch, gan gynnwys un ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol sy'n cynnwys un ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg. Yn ogystal â mynychu coleg, bydd disgwyl ichi ymgymryd â rhwng tri a phedwar awr o astudio ychwanegol tu allan i'r coleg bob wythnos.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Wedi ichi gwblhau'r cwrs, gallwch un ai symud ymlaen at Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes, neu gyflogaeth. Wedi ichi gwblhau astudiaethau busnes Lefel 3, gallwch symud ymlaen at Radd Sylfaen mewn Rheolaeth Manwerthu neu'r HND newydd mewn Rheoli Cadwyni Cyflenwi a Logisteg (yn amodol ar ddilysiad).

Gwybodaeth Ychwanegol

Efallai y bydd costau ychwanegol yn codi er mwyn talu am siaradwyr allanol, teithiau ac ymweliadau sy'n berthnasol i'ch cwrs chi.

Ble alla i astudio BTEC Menter Fasnachol Lefel 2?

NFDI0542AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau