BTEC / City & Guilds Technoleg Gwybodaeth Lefel 2/3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

 Lefel

Lefel
2/3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Lleiafswm o ddau TGAU Gradd C a dau TGAU Gradd D ac uwch. Dylai'r rhain gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu Dystysgrif Lefel 2 priodol mewn maes galwedigaethol perthnasol gyda Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Byddwch yn cael y cyfle i ddatblygu eich gwybodaeth ac ennill dealltwriaeth ehangach o'r Sector Cyfrifiadura a TG, yn ogystal â datblygu sgiliau ar gyfer gweithio o fewn amgylchedd cefnogi busnes.

Mae'n gyfle unigryw i ennill dau gymhwyster cyffrous o fewn blwyddyn.

Erbyn diwedd y flwyddyn gyntaf, byddwch wedi cyflawni:

Diploma BTEC Lefel 3 mewn Systemau ac Egwyddorion TGCh a Diploma City and Guilds Level 2 mewn Cefnogi Busnes.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych eisiau dilyn gyrfa mewn TGCh a Chyfrifiadura

...rydych yn awyddus i weithio mewn amgylchedd cefnogi busnes.

...rydych eisiau datblygu amrywiaeth o sgiliau a thechnegau, sgiliau personol a nodweddion hanfodol ar gyfer llwyddo yn eich bywyd gweithio

...mae gennych ddiddordeb brwd mewn Cyfrifiadura a thechnoleg

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys amrywiaeth o unedau, yn cynnwys:

  • Systemau Gwybodaeth
  • Systemau Cyfrifiadurol
  • Egwyddorion Rhwydweithio
  • Egwyddorion Systemau TGCh a Diogelwch Data
  • Dadansoddi a Dylunio Systemau
  • Technegau cefnogi busnes

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru ar y cwrs byddwch angen o leiaf dau TGAU Gradd C a dau TGAU Gradd D ac uwch. Dylai'r rhain gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu Dystysgrif Lefel 2 priodol mewn maes galwedigaethol perthnasol gyda Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol yr ydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hunain.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cyflogaeth yn y Sector Busnes, TG a Chyfrifiadura, neu'r cyfle i astudio'r Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Cyfrifiadura neu mewn rhai achosion, y HND mewn Cyfrifiadura neu'r Ddiploma Estynedig Lefel 3 mewn Busnes, neu'r Radd Sylfaen mewn Busnes.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

Ble alla i astudio BTEC / City & Guilds Technoleg Gwybodaeth Lefel 2/3?

EFBD0094AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau