BTEC Busnes, Gweinyddu a TG Lefel Mynediad 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

 Lefel

Lefel
Entry 3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Yn gryno

Mae’r cwrs yma yn cyflwyno ystod o sgiliau cymdeithasol, gwaith gweinyddol mewn swyddfa a TGCh i chi gael dealltwriaeth a datblygu sgiliau ymarferol er mwyn paratoi ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych wedi gadael ysgol heb gymwysterau ffurfiol

... Oes gennych ddiddordeb mewn dilyn gyrfa mewn gwaith Gweinyddol, Gwasanaethau Cwsmer, TG neu Fusnes.

... Ydych eisiau gwella eich hyder a chael sgiliau cymdeithasol da.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Does dim lefel mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs. Bydd nifer o feysydd yn cael eu cynnwys fel sgiliau TG, tasgau gweinyddol, rhifedd a sgiliau cyfathrebu. Byddwch yn dysgu sut i ddatblygu eich sgiliau personol a chryfderau ac adnabod eich gwendidau a sut i’w goresgyn.

Y pum prif faes a gaiff eu cynnwys yw:

  • Datblygiad personol a chymdeithasol
  • TGCh
  • Gweinyddu
  • Llythrennedd
  • Rhifedd

Y cymwysterau y byddwch yn eu cael fydd BTEC Diploma Edexcel mewn Astudiaethau Galwedigaethol E3, Tystysgrif City and Guilds mewn Defnyddwyr ITQ E3 a Sgiliau Hanfodol Rhifedd a Llythrennedd.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Bydd angen i chi ymrwymo’n llawn i fod yn bresennol, parchu eraill, dangos brwdfrydedd am y pwnc a chael hunan-gymhelliant. Cewch eich asesu’n barhaus ac mae yna ddisgwyliadau i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun pan fydd gofyn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Wrth gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cael cymhwyster cydnabyddedig gan Edexcel a byddwch yn gallu symud ymlaen i ddysgu ymhellach ar Lefel 1.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r holl gostau yn cael eu hadolygu a gallant newid.

Ble alla i astudio BTEC Busnes, Gweinyddu a TG Lefel Mynediad 3?

CFSC0022AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau