BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol (Diploma Estynedig) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Gwyddoniaeth

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys pwnc gwyddoniaeth a Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd, Cymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae tasgau a dyddiadau cau'r cwrs hwn wedi eu seilio ar ofynion, gweithgareddau a sefyllfaoedd realistig sy’n eich paratoi tuag at ddyfodol mewn Addysg Uwch neu yn y gweithle.

Dyma'r cwrs i chi os...

 ...Rydych eisiau cwrs ymarferol sy'n ymwneud â'r byd gwaith

 ...Mae gennych ddiddordeb brwd mewn gwyddoniaeth

 ...Rydych yn ysu am yrfa mewn maes gwyddonol

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn yn gwrs ymarferol sy'n ymwneud â’r byd gwaith, ac mae'n cael ei asesu drwy gyfres o brosiectau ac aseiniadau sy'n cael eu gosod, eu marcio, a'u graddio gan eich tiwtoriaid cwrs. Mae'n cyfateb i dair Lefel A, ac yn cael ei adnabod gan nifer o brifysgolion a chyflogwyr. Mae pob uned yn cael eu hasesu'n fewnol, ac mae gradd derfynol yn cael ei rhoi ar ddiwedd y cwrs.

Byddwch yn astudio 19 uned dros ddwy flynedd, sy'n ymdrin ag amryw o bynciau gwyddonol: Mae angen ichi gwblhau 6 uned graidd:

 • Hanfodion gwyddoniaeth
 • Gweithio yn y diwydiant gwyddoniaeth
 • Ymchwiliadau gwyddonol
 • Technegau gwyddonol ymarferol
 • Dealltwriaeth wyddonol
 • Defnyddio offer mathemateg mewn gwyddoniaeth

Byddwch hefyd yn astudio 13 o'r 26 o unedau arbenigol (gall hyn newid), gan gynnnwys:

 • Newidiadau, Ffynonellau a Chymwysiadau Egni
 • Biocemeg a thechnegau biocemegol
 • Ffisioleg atgynhyrchu a rheoleiddio dynol
 • Technegau labordy cemegol
 • Geneteg a pheirianneg geneteg
 • Cymwysiadau diwydiannol o gemeg organig

Mae pob uned yn cael eu hasesu'n fewnol, ac mae gradd derfynol yn cael ei rhoi ar ddiwedd y cwrs. Byddwch yn cyflawni:

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, rydych angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys mewn pwnc gwyddoniaeth a Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg/Saesneg Iaith Gyntaf; neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol ar radd Teilyngdod gyda TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd, Cymraeg/Saesneg Iaith Gyntaf.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ail flwyddyn y Diploma Estynedig, yn ddibynnol ar gwblhau Diploma 90 credyd yn llwyddiannus.

Gall cwblhau'r ail flwyddyn yn llwyddiannus arwain at Ddiploma Cenedlaethol Uwch neu gwrs gradd mewn gwyddoniaeth neu wyddoniaeth fiofeddygol.

Cyfleoedd gyrfa yn gweithio mewn labordai cynhyrchu neu wyddoniaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallant newid.

CFBE0003AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau