BTEC Gofal Anifeiliaid Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol yn cynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Mae hwn yn gwrs un flwyddyn, llawn amser sy’n darparu’r wybodaeth a’r sgiliau i chi allu gweithio gydag amrywiaeth o anifeiliaid.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwyddor ac ymddygiad anifeiliaid
... Ydych chi’n dymuno ennill profiad ymarferol yn gweithio gydag amrywiaeth o anifeiliaid
... Oes eisiau cyfuniad o astudio ystafell ddosbarth a gwaith ymarferol arnoch chi

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae hwn yn gwrs academaidd, wedi’i gefnogi gan swm rhesymol o waith ymarferol gydag anifeiliaid. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ddatblygu sgiliau trwy leoliad gwaith un wythnos.

Byddwch yn astudio:

 • Bioleg
 • Llety anifeiliaid
 • Bwydo anifeiliaid
 • Iechyd anifeiliaid
 • Profiad gwaith
 • Ymddygiad anifeiliaid
 • Gofal ceffylau

Byddwch hefyd yn cael y cyfle i ennill cymhwyster ymarferol (Dyfarniad seiliedig ar Waith mewn Gofal Anifeiliaid Lefel 1). Mae’r cymhwyster ymarferol hwn yn darparu’r dystiolaeth o’r sgiliau y byddwch yn eu hennill yn gweithio gydag anifeiliaid.

Yn ystod y sesiynau ymarferol, byddwch yn gweithio gydag anifeiliaid yn ein huned gofal anifeiliaid sydd wedi ei stocio’n dda, sy’n gartref i ffureti a gwiwerod rhesog, i nadredd a chorynnod. Byddwch hefyd yn gweithio gyda’r defaid a’r gwartheg ar Fferm Rhadyr a cheffylau yn y ganolfan geffylau ar Gampws Brynbuga.

Mae’r cwrs yn cael ei asesu trwy asesu parhaol ac aseiniadau ysgrifenedig i arddangos eich dealltwriaeth a byddwch yn ennill y cymwysterau canlynol:

 • Cymhwyster Lefel 2 mewn Gofal Anifeiliaid
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen isafswm o 4 TGAU gradd D neu uwch i gynnwys naill ai Mathemateg/Rhifedd Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol yn y maes galwedigaethol perthnasol i gynnwys naill ai TGAU Mathemateg/Rhifedd Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf

Mae angen ymrwymiad llawn at fynychu, yn ogystal â pharch at eraill, brwdfrydedd dros y pwnc a hunangymhelliad. Bydd disgwyl i chi gymryd rhan yn yr holl sesiynau ymarferol gyda’r anifeiliaid a chyflwyno’r holl aseiniadau yn brydlon. Byddwch yn cael eich asesu’n barhaol ac mae disgwyl y byddwch yn parhau â’ch astudiaethau a gwaith cwrs/lleoliad gwaith yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Lefel 3 Diploma Estynedig Rheoli Anifeiliaid (gyda Gwyddoniaeth) neu gyflogaeth mewn diwydiannau perthynol fel parlyrau gwastrodi, siopau anifeiliaid anwes, milfeddygfeydd, lletyau cathod, ffermydd a chytiau cwn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd angen i chi fod wedi cael chwistrelliad tetanws diweddar cyn dechrau gweithio gyda’r anifeiliaid.

Am resymau Iechyd a Diogelwch, bydd angen ichi brynu Cyfarpar Diogelwch Personol (PPE) cyn gweithio gyda’r anifeiliaid; wellingtons bodiau dur, oferôlau glas tywyll a bag i gario eich PPE, a chost y cyfarpar yw tua £40. Dylech brynu’r eitemau hyn cyn dechrau eich cwrs.

Ble alla i astudio BTEC Gofal Anifeiliaid Lefel 2?


Campws Brynbuga
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau