BTEC Amaethyddiaeth a Rheoli Cefn Gwlad (Diploma Estynedig) Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Amaethyddiaeth a Gofal Anifeiliaid

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd, Gwyddoniaeth a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU yn cynnwys gradd C neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Yn gryno

Bydd y cwrs ymarferol hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa mewn rheoli cefn gwlad.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Ydych wedi cwblhau cwrs Lefel 2 perthynol neu gyrsiau TGAU
... Oes gennych brofiad blaenorol
... Ydych chi’n bwriadu dechrau gyrfa mewn rheoli cefn gwlad.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae’r cwrs yn adlewyrchu angen y sector am reolwyr cefn gwlad cymwys, wedi eu hyfforddi’n dda. Yn ystod y cwrs byddwch yn astudio unedau fel:

 • Sgiliau ystâd
 • Cadwraeth
 • Crefftau coed
 • Rheoli cynefin fferm
 • Rheoli ceirw
 • Rheoli dwr croyw a gwlyptir
 • Rheoli coetir

Byddwch hefyd yn astudio theori ategol mewn pynciau fel egwyddorion ecoleg, gwyddor planhigion a phridd, a materion a pholisïau amgylcheddol. Byddwch yn cael y cyfle hefyd i ddatblygu sgiliau ymarferol ychwanegol sy’n gysylltiedig â’r diwydiannau cadwraeth a choedwigaeth.

Mae’r cwrs wedi ei bwyso’n gyfartal ar gyfer gweithgareddau theori ac ymarferol. Gwaith ystafell dosbarth gofynnol fel rhan o’r prif gwrs a gofyniad sgiliau’r rhaglen.

Gallai fod cyfleoedd yn ystod y cwrs i gael cymwysterau ychwanegol seiliedig ar gymhwyster, fel llif gadwyn NPTC, defnydd diogel o blaladdwyr a thrafod cerbyd pob tirwedd.

Byddwch yn cael eich asesu trwy aseiniadau ysgrifenedig, arholiadau ac asesu ymarferol ac ar ddiwedd y cwrs, byddwch wedi ennill:

 • Cymhwyster Lefel 3 mewn Rheoli Cefn Gwlad
 • Gweithgareddau Sgiliau
 • Mathemateg a Saesneg
 • Cymwysterau perthnasol eraill i wella eich set sgiliau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I fynd i mewn i’r cwrs, bydd angen isafswm o 5 TGAU gradd C neu uwch i gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg/Cymraeg iaith Gyntaf; neu gymhwyster Lefel 2 Diploma priodol ar radd Clod gyda chymwysterau TGAU i gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf ar radd C neu uwch

Mae angen ymrwymiad llawn at fynychu, yn ogystal â pharch at eraill, brwdfrydedd am y pwnc, hunangymhelliad ac angerdd am reoli cefn gwlad. Byddwch yn cael eich asesu’n barhaol ac mae disgwyl y byddwch yn parhau â’ch astudiaethau a gwaith cwrs/lleoliad gwaith yn ystod eich amser eich hun. Bydd disgwyl i chi wneud isafswm o 300 awr ar leoliad gwaith.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau’r Diploma Blwyddyn 1 90 credyd yn eich galluogi i symud ymlaen i’r ail flwyddyn a chwblhau’r Diploma Estynedig llawn. Oddi yno, mae llwybrau cynnydd yn cynnwys:

 • Gradd Sylfaen Amaethyddiaeth
 • Gradd Sylfaen Iechyd a Lles Anifeiliaid
 • Gradd Sylfaen Rheoli Busnes Anifeiliaid

Fel arall, mae’r cymhwyster hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa yn gweithio yn y sector rheoli cefn gwlad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Sylwch nad yw hwn yn gwrs ymarferol yn unig.  Mae swm o waith ysgrifenedig wedi ei gynnwys hefyd.

Bydd angen chwistrelliad tetanws cyfredol arnoch chi cyn dechrau’r cwrs.

Bydd angen cyfarpar gwarchodol personol (PPE) arnoch chi ar gyfer agweddau ymarferol y rhaglen, gan gynnwys oferôl ac esgidiau baw bodiau traed dur. Gallwch brynu’r rhain cyn y cwrs neu maen nhw ar gael i’w harchebu trwy’r coleg am tua £40 pan gofrestrwch.

Ble alla i astudio BTEC Amaethyddiaeth a Rheoli Cefn Gwlad (Diploma Estynedig) Lefel 3?

UFBE0022AB
Campws Brynbuga
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau