BTEC Diploma 90 Credyd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg. Yn ogystal, dylai myfyrwyr feddu ar o leiaf gradd D mewn Bioleg neu Wyddoniaeth; neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU Mathemateg/Rhifedd a Saesneg

Yn gryno

Mae’r cwrs yma yn gyfuniad o ddysgu yn y dosbarth a phrofiad gwaith yn y diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol.

Dyma'r cwrs i chi os...

...woffech gael gyrfa mewn iechyd a gofal cymdeithasol
...woffech symud ymlaen i gwrs uwch
...woffech wella eich gwybodaeth a’ch sgiliau yn y maes

Beth fyddaf yn ei wneud?

Pynciau cysylltiedig ag Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Uned 2: Ffactorau sy'n effeithio ar dwf a datblygiad unigolion drwy gydol hyd oes a sut mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau, gofal ac anghenion cymorth

Uned 5: Cefnogi unigolion sydd mewn risg i gyflawni eu canlyniadau dymunol

Uned 4: Deall sut caiff y corff dynol ei effeithio gan gyflyrau cyffredin

Uned 6: Gweithio yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol

Cyflwynir y cwrs hwn drwy waith grwp/trafodaethau dosbarth, dysgu yn y dosbarth a phrofiad gwaith, sy'n rhan orfodol o'r cwrs.

Byddwch yn cael eich asesu drwy aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, a byddwch yn ennill:

- Iechyd a Gofal Cymdeithasol Lefel 3
- Cymwysterau ategol priodol er mwyn ehangu eich cyfuniad o sgiliau a bodloni anghenion y diwydiant
- Gweithgareddau Sgiliau
- Mathemateg a Saesneg

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Er mwyn ymuno â’r cwrs, bydd angen o leiaf 5 TGAU Gradd C neu uwch arnoch, gan gynnwys naill ai Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf. Dylai myfyrwyr gael o leiaf Gradd D mewn Bioleg neu Wyddoniaeth, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol gyda Theilyngdod a TGAU mewn Mathemateg/Llythrennedd mewn Mathemateg neu Saesneg/Cymraeg.

Mae’n rhaid cael ymrwymiad llawn i bresenoldeb, ynghyd â pharch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc, hunangymhelliant a brwdfrydedd am y diwydiant iechyd a gofal cymdeithasol. Cewch eich asesu yn barhaus a bydd disgwyl i chi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs/lleoliad gwaith yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau Blwyddyn 1 y Diploma 90 Credyd yn eich galluogi i symud ymlaen i’r ail flwyddyn a chwblhau’r Diploma Estynedig llawn. O’r fan honno, gallwch symud ymlaen i Addysg Uwch neu gyflogaeth mewn sectorau statudol, gwirfoddol a phreifat mewn gwaith gofal, gwaith cymunedol, gwasanaethau cyhoeddus, lles addysg neu waith cefnogi. 

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd yn rhaid i chi gael gwiriad DBS boddhaol.

CFBE0026AD
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau