Awarded by the University of Worcester Gradd Sylfaen Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff Lefel 5

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Lefel

Lefel
5

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Sector

Sector
Chwaraeon a Ffitrwydd

Dyddiad Cychwyn

Cyrsiau sy'n dechrau o
01 Awst 2021

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gael lle ar y cwrs, bydd angen o leiaf tri TGAU Gradd C neu uwch arnoch gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd Mathemateg ac Iaith Saesneg (neu gyfwerth). Bydd angen o leiaf un o'r canlynol arnoch hefyd:

Noder os nad ydych yn bodloni'r meini prawf gradd, efallai y rhoddir ystyriaeth i oed a phrofiad.

Efallai y bydd angen gwiriad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), os bydd eich darparwr lleoliad gwaith dewisol yn gofyn amdano.

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae'r Radd Sylfaen mewn Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff yn darparu cwricwlwm cyfoes, gan ddatblygu eich set sgiliau sy'n eich paratoi ar gyfer ystod o yrfaoedd yn y maes astudio gwerth chweil hwn sy'n datblygu'n rhyngwladol. Mae'r rhaglen yn cynnig maes newydd a bywiog o archwilio academaidd sydd wedi'i gynllunio i gydnabod anghenion y diwydiant, drwy ymgynghori â chyflogwyr allweddol gan gynnwys gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant ymarfer corff, ffitrwydd a llesiant.

Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth ar draws disgyblaethau mewn ymarfer corff a llesiant i gynnwys:

 • Dealltwriaeth o’r corff o safbwynt gwyddoniaeth ymarfer corff
 • Datblygu gwybodaeth swyddogaethol mewn ffisioleg ac anatomeg
 • Seicoleg ymarfer corff
 • Hyfforddiant a mentora
 • Llesiant corfforaethol
 • Gweithgarwch corfforol a maeth
 • Y diwydiant llesiant o safbwynt byd-eang
 • Rheoli busnes
 • Sgiliau entrepreneuraidd.

Nod y cwrs yw darparu cyfleoedd dysgu hyblyg i ddatblygu, cymhwyso a myfyrio ar ddarparu arferion llesiant, gan roi cyfleoedd i chi ddatblygu sylfaen gadarn o wybodaeth am y damcaniaethau sy'n sail i reoli llesiant ac ymarfer corff.

Mae’r cwrs cyffrous yn cyfuno ymarfer corff a llesiant gyda rheolaeth i gynnig Gradd Sylfaen ichi sy’n eich galluogi i ddilyn gyrfa yn y sector iechyd a ffitrwydd.

Cewch gyfle i edrych ar y diwydiant ymarfer corff a ffitrwydd ehangach drwy gydnabod y tueddiadau ymarfer corff poblogaidd sy'n dod i'r amlwg ochr yn ochr â gweithgareddau ffitrwydd mwy traddodiadol.

Mae'r cwrs yn gyfoes, yn amrywiol ac yn unigryw a bydd yn eich galluogi i ddatblygu sgiliau sy'n hanfodol yn y diwydiant deinamig ac entrepreneuraidd hwn.

Dyma'r cwrs i chi os...

...unrhyw un dros 19 oed, sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

... os ydych yn dymuno dilyn gyrfa mewn rheoli llesiant, chwaraeon, ac ymarfer corff

... rydych eisiau dilyn cwrs sy'n cydbwyso ymarfer sgiliau gwyddoniaeth, llesiant a rheoli

... rydych eisiau cynyddu eich cymwysterau mewn rheoli ymarfer corff, chwaraeon, ac iechyd

... rydych eisiau cael cwrs ymarferol sy'n seiliedig ar ddamcaniaeth

... rydych yn dyheu am weithio mewn swydd reoli

... rydych yn anelu at gwblhau Gradd BSc (Anrh) mewn Rheoli Llesiant ac Ymarfer Corff

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mewn amgylchedd busnes sy'n newid yn gyflym, mae cyflogwyr yn chwilio am bobl sydd ag amrywiaeth o brofiad ac sy'n hyblyg o ran y sgiliau y gallant eu cynnig i'r diwydiant. Mae'r cwrs hwn a arweinir gan y diwydiant yn rhoi'r arfau i chi allu cyflawni hyn, a byddwch yn cael profiad o natur yr amgylchedd gwaith modern.

Blwyddyn 1 - Lefel 4:

 • Anatomeg a Ffisioleg Swyddogaethol
 • Gweithgarwch Corfforol, Ymarfer Corff a Maeth
 • Sylfeini Rheoli Ymarfer Corff a Llesiant
 • Ymarfer Proffesiynol Myfyriol Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Seicoleg Ymarfer Corff
 • Amgylcheddau Ymarfer Corff Arloesol
 • Sylfeini Rheoli Ymarfer Corff a Llesiant
 • Ymarfer Proffesiynol Dysgu Seiliedig ar Waith

Blwyddyn 2 - Lefel 5:

 • Rheoli Llesiant Corfforaethol
 • Rheolaeth Weithredol
 • Sgiliau Ymchwil a Phrosiect Ymarfer Corff a Llesiant
 • Ymarfer Proffesiynol Myfyriol Dysgu Seiliedig ar Waith
 • Ymgysylltu Strategol â'r Gymuned
 • Hyfforddiant Ymarfer Corff a Phresgripsiynau
 • Prosiect Ymchwil Ymarfer Corff a Llesiant
 • Ymarfer Proffesiynol Myfyriol Dysgu Seiliedig ar Waith

Cewch eich addysgu drwy gyfuniad o ddarlithoedd, seminarau, sesiynau ymarferol a gwaith grwp a'ch asesu drwy arholiadau, aseiniadau, asesiadau ymarferol, cyflwyniadau a phrosiectau. Byddwch hefyd yn cwblhau modiwl seiliedig ar waith, lle byddwch yn rhoi'r hyn rydych yn ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth ar waith yn y gweithle. Ac os ydych am fynd â'ch astudiaethau ymhellach, mae'r cwrs yn gam perffaith tuag at radd anrhydedd mewn Ymarfer Corff a Rheoli.

 

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gellir mynd ymlaen at gyflogaeth mewn datblygu chwaraeon, cyfarwyddyd ffitrwydd, cyfarwyddyd awyr agored neu ymarfer corff a hybu iechyd. Gydag astudiaeth bellach gallwch hefyd ddod yn athro addysg gorfforol.

Gallwch ddewis ychwanegu at BSc (Anrh) Ymarfer Corff a Rheoli Llesiant.

Y sector ymarfer corff a llesiant yw un o'r rhai mwyaf amrywiol o ran cyflogaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae'r diwydiant yn cwmpasu ystod eang o feysydd sydd â swyddi mewn sectorau fel iechyd a ffitrwydd, ffordd o fyw a hyfforddi llesiant, twristiaeth llesiant, ffitrwydd meddwl a chorff, iechyd a llesiant ataliol a llesiant yn y gweithle.

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at fyfyrwyr sy'n gweithio neu sydd am weithio yn un o feysydd niferus y sector gwyddor iechyd ac ymarfer corff. Mae'n cyfuno astudio academaidd â phrofiad galwedigaethol a bydd yn darparu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau mewn meysydd busnes a rheoli, anatomeg a ffisioleg, maeth, ffitrwydd ac ymarfer corff, hyfforddi a mentora.

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Ychwanegol

MAE'R CWRS HWN YN AMODOL AR DDILYSIAD.

Mae cyrsiau a ddangosir fel rhai sy’n ‘amodol ar gymeradwyaeth’ neu’n ‘amodol ar ddilysu’ newydd gael eu cynllunio neu eu diweddaru'n sylweddol, ac maent yng nghamau olaf y gymeradwyaeth. Gelwir y broses gymeradwyo drylwyr hon yn 'Gymeradwyaeth Cwrs' ac fe'i cyflawnir at ddibenion sicrhau ansawdd.

Mae'r broses yn cynnwys trafodaethau gyda myfyrwyr, academyddion allanol yn y pwnc a darpar gyflogwyr am y cwricwlwm arfaethedig, profiad y myfyrwyr a'r strategaeth asesu ar gyfer y cwrs. Mae hyn yn sicrhau bod y cwrs gorau posibl yn barod i'w gynnal y tro nesaf.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597/a> / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau