Agored Cymru Diploma mewn Cymorth Gofal Iechyd Clinigol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Iechyd, Gofal a’r Blynyddoedd Cynnar

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
13 Hydref 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mercher

Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:00

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

Hyd

Hyd
40 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond dylech fod yn gweithio fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol neu Waedwr (Phlebotomist) (cymryd samplau gwaed gan gleifion (fel arfer yn yr ysbyty) er mwyn eu profi mewn labordai).

Yn gryno

Nod y cwrs yma yw datblygu gwybodaeth a sgiliau yn y gweithlu iechyd. Mae’r cymhwyster yma’n rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth i chi ddod yn gymwys yn cefnogi Gweithwyr Proffesiynol ym maes Iechyd (e.e. meddygon, nyrsys, gweithiwr proffesiynol perthynol iechyd, gwyddonwyr gofal iechyd) sy’n darparu gofal iechyd clinigol. Byddwch yn gallu gweithio heb fawr ddim goruchwyliaeth, a bydd gennych record dda o ddiogelwch, cywiro diffygion a sicrhau bod eich gwaith yn cyrraedd y safon ofynnol.

Dyma'r cwrs i chi os...

…y sawl sy’n gweithio ym maes gofal iechyd a chanddo lawer iawn o sgiliau a gwybodaeth dechnegol.

…y rheini sy’n gweithio ym maes gwasanaethau clinigol e.e. meddygol, llawfeddygol, gofal critigol, cleifion allanol, yn y gymuned ac mewn Adrannau Damweiniau ac Achosion brys, o bosibl mewn rôl arolygol, sy’n edrych ar ôl lles a chysur cleifion ac sy’n darparu cymorth hanfodol i weithwyr proffesiynol ym maes gofal iechyd.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd angen i chi gwblhau 12 o unedau gorfodol sy’n cynnwys:

  • Cyfathrebu  
  • Iechyd a Diogelwch  
  • Dyletswydd Gofal
  • Cadw cofnodion
  • Cyfrinachedd
  • Diogelu
  • Cydraddoldeb a chynhwysiant
  • Gofal sy’n ganolog i’r unigolyn
  • Rheoli heintiau

Byddwch hefyd yn dewis o blith detholiad o unedau dewisol sy’n addas i’ch rôl swydd chi.

Ar gyfartaledd, fe gymer y cymhwyster yma hyd at 12 mis i’w gwblhau ac fe’i hasesir yn defnyddio cyfuniad o bortffolio - bydd angen i chi gynhyrchu tystiolaeth i brofi fod gennych y cymhwysedd i fodloni’r safonau NVQ; ac wrth arsylwi, bydd yr asesydd yn profi eich gwybodaeth, eich dealltwriaeth a’ch perfformiad yn y gwaith i sicrhau y gallwch ddangos cymhwysedd yn y gweithle.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, ond dylech fod yn gweithio fel Gweithiwr Cymorth Gofal Iechyd Clinigol neu Waedwr (Phlebotomist) (cymryd samplau gwaed gan gleifion (fel arfer yn yr ysbyty) er mwyn eu profi mewn labordai).

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r cwrs yma wedi’i gyllido’n rhannol (yn unol â thelerau ac amodau) ac fe’i darperir yn eich gweithle (fel arfer ychydig oriau bob mis).

PPDI0552AA
Parth Dysgu Torfaen
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 13 Hydref 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau