Agored Cymru Tystysgrif Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Addysgu ac addysg

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
18 Ionawr 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Nid oes angen unrhyw gymwysterau academaidd, ond bydd angen ichi lwyddo mewn prawf coleg.

Yn gryno

Os nad ydych wedi bod mewn addysg ers peth amser ond eisiau bod ar ein cwrs Mynediad i Addysg Uwch, dyma'r ffordd berffaith ichi ddysgu sut i baratoi i astudio at lefel uwch.

Dyma'r cwrs i chi os...

...rydych eisiau astudio ar un o'n rhaglenni Mynediad

...rydych eisiau gwella eich sgiliau rhifedd a llythrennedd

...rydych eisiau datblygu sgiliau ymchwil sy'n hanfodol ar gyfer cyrsiau Lefel 3

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn gwella eich sgiliau rhifedd a llythrennedd i Fathemateg Lefel 1 a Saesneg Lefel 2, a byddwch hefyd yn ymgymryd ag elfennau o iechyd, cymdeithaseg a seicoleg wrth ddatblygu sgiliau ymchwil. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol drwy asesiadau/aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig, cyflwyniadau portffolios arddangosiadau a chyflwyniadau ac arholiadau, a byddwch yn ennill:

  • Lefel 2 Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach
  • Cymwysterau cynorthwyol priodol er mwyn ehangu eich set sgiliau a bodloni anghenion y diwydiant

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes unrhyw ofynion mynediad academaidd, ond bydd angen ichi lwyddo prawf coleg. Bydd angen i chi hefyd fod yn benderfynol o wneud yn dda, bod yn awyddus i wella eich sgiliau rhifedd a llythrennedd ac ymrwymo i bresenoldeb llawn.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Unwaith ichi gwblhau eich cwrs, gallwch un ai fynd ymlaen i gyflogaeth neu gwrs Mynediad i Addysg Uwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

I symud ymlaen at gwrs israddedig yn y rhan fwyaf o brifysgolion Prydain, mae angen i chi fod â gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg (a Gwyddoniaeth os ydych chi am hyfforddi fel athro ysgol gynradd).  Os ydych eisiau astudio pwnc yn seiliedig ar Wyddoniaeth, neu Fydwreigiaeth, byddwch hefyd, fel arfer, angen B mewn Gwyddoniaeth.

Ble alla i astudio Agored Cymru Tystysgrif Sgiliau ar gyfer Astudio Pellach Lefel 2?

EFCE2586JS
Parth Dysgu Blaenau Gwent
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 18 Ionawr 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau