Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Cymdeithaseg / Addysg / Seicoleg / Troseddeg / Gwaith Cymdeithasol / Saesneg / Hanes Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Llwybr at Radd neu Brifysgol (Mynediad at Addysg Uwch)

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
02 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Mae hwn yn gwrs paratoadol ar gyfer prifysgol ac mae lefel uchel o ymrwymiad yn hanfodol. Rydym yn adolygu pob cais yn ofalus ar sail unigol, ac felly rydym yn gofyn i unigolion fynychu sesiwn gyfweld. Ar gyfer mynediad, bydd angen i chi ddangos sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i'r maes astudiaeth a brwdfrydedd a dealltwriaeth o'ch llwybr gyrfa dewisol. Byddwch angen TGAU gradd A* - C (neu sgiliau cyfatebol) mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg. Rhaid i ddysgwyr fod wedi gadael addysg lawn amser am o leiaf tair blynedd cyn astudio'r cwrs hwn. Gan fod y cwrs wedi cael ei ddylunio ar gyfer yr unigolion sydd â phrofiad bywyd, nid yw'n addas ar gyfer ymgeiswyr sydd o dan 19 oed.

Yn gryno

Os nad oes gennych gymwysterau ffurfiol bydd y cwrs hwn yn cynnig llwybr carlam at addysg uwch mewn pynciau dyniaethol neu wyddor cymdeithas.

Dyma'r cwrs i chi os...

.. Hoffech wneud cwrs gradd yn y maes hwn
... Ydych eisiau symud ymlaen at eich cwrs gradd yn gynt.
...Oes gennych ddiddordeb brwd yn y dyniaethau a gwyddor cymdeithas

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd gennych brofiad bywyd y tu hwnt i addysg orfodol ar ôl bod allan o addysg orfodol am ddwy flynedd neud fwy. Amcan y cwrs yw darparu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol i ddatblygu eich gallu a'ch paratoi chi ar gyfer astudio ar lefel brifysgol, gyda llawer o gyn-fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ennill graddau a dyfarniadau eraill.

Byddwch yn astudio amrywiaeth o bynciau megis cymdeithaseg, seicoleg, hanes a llenyddiaeth Saesneg. Byddwch hefyd yn astudio unedau sgiliau allweddol mewn cyfathrebu, rhifedd a TGCh.

Mae'r cwrs hwn yn addas i chi os ydych eisiau symud ymlaen at addysg uwch mewn pynciau dyniaethol neu wyddor cymdeithas megis y gyfraith, cymdeithaseg, seicoleg, hanes, llenyddiaeth Saesneg, athroniaeth, gwaith cymdeithasol etc. Mae cymwysterau ar lefel gradd yn y meysydd hyn yn gallu arwain at gyflogaeth mewn meysydd megis addysgu, gwaith cymdeithasol, seicotherapi, gwaith ieuenctid, llywodraeth leol, adnoddau dynol, yr heddlu, proffesiynau cyfreithiol megis cyfreithiwr neu fargyfreithiwr, newyddiaduraeth ac ymchwil gymdeithasol.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes angen cymwysterau academaidd ffurfiol. Er hyn, mae'r cwrs y gofyn am lefel sylweddol o ymroddiad. Byddwch angen pasio asesiad mynediad er mwyn cael eich derbyn ar y cwrs. TGAU gradd C mewn Saesneg yn ddymunol.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs. Mae'n rhaid cwblhau pob aseiniad yn llwyddiannus er mwyn ennill y cymhwyster.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Addysg uwch mewn meysydd megis Saesneg, hanes, cyfraith, cymdeithaseg, seicoleg a hyfforddant athrawon, neu gyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'n rhaid i bob ymgeisydd basio asesiad cychwynnol fel rhan o'r gofynion mynediad.

Ble alla i astudio Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Cymdeithaseg / Addysg / Seicoleg / Troseddeg / Gwaith Cymdeithasol / Saesneg / Hanes Lefel 3?

NFAC0027AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 02 Medi 2020

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau