Agored Cymru Mynediad i Addysg Uwch - Gofal Cymdeithasol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Mynediad at Addysg Uwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
07 Medi 2022

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Mae Gradd C neu uwch mewn TGAU Saesneg a Mathemateg yn ddymunol. Bydd gofyn i ddysgwyr sydd heb gymwysterau gael asesiadau rhifedd a llythrennedd a chyflawni Lefel 2 o leiaf.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn un delfrydol os ydych eisiau symud ymlaen i Addysg Uwch (AU) ac i broffesiwn gofal cymdeithasol. Mae'n cynnig llwybr carlam (1 flwyddyn) ac yn rhoi'r cyfle ichi astudio ar gwrs gradd cysylltiedig â gofal iechyd. Mae'r cwrs hwn yn paratoi myfyrwyr hyn, neu fyfyrwyr sy'n dymuno newid gyrfa, ar gyfer addysg uwch alwedigaethol neu academaidd.

Cwrs academaidd yn bennaf ydyw, gydag unedau sgiliau astudio yn rhan ohono, i baratoi myfyrwyr ar gyfer addysg uwch.

Dyma'r cwrs i chi os...

... hoffech fynd i'r brifysgol, ond fe wnaethoch adael yr ysgol heb y cymwysterau sydd eu hangen.

... ydych eisiau paratoi ar gyfer astudio ar lefel prifysgol

... oes gennych ddiddordeb mawr mewn astudiaethau a gyrfaoedd cysylltiedig â gofal cymdeithasol/iechyd.

...ydych yn dychwelyd at addysg

...ydych yn gweithio yn y sector ar hyn o bryd ac yn dymuno ychwanegu at eich sgiliau.

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer astudiaethau pellach ym maes gofal cymdeithasol. Byddwch hefyd yn ennill sgiliau megis rhai rheoli amser, gwaith tîm a chyfathrebu, ac yn datblygu sgiliau astudio ymchwiliol i'ch helpu gyda'ch astudiaethau yn y dyfodol.

Gallai amrywiaeth o unedau gynnwys y canlynol:

 • Cyfathrebu
 • Rhifedd
 • Cymdeithaseg
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Polisi cymdeithasol a lles
 • Cyflwyniad i droseddeg
 • Nodweddion cymdeithasol trosedd a chyfiawnder
 • Cymdeithasoli a diwylliant
 • Datblygiad pobl - camau bywyd
 • Cymdeithaseg y teulu
 • Seicoleg a rheoli straen

Asesir hyn drwy asesiadau mewnol ffurfiol. Byddwch yn cael eich asesu drwy amrywiaeth o ddulliau, gan gynnwys aseiniadau, profion, cyflwyniadau llafar, tasgau ymarferol a thraethawd estynedig.

Ochr yn ochr â'r Diploma Mynediad, mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n ymgeisio am y radd gwaith cymdeithasol ddarparu tystiolaeth o brofiad ymarferol (210 awr) drwy naill ai waith am dâl neu waith gwirfoddol.

Byddwch yn ennill Diploma Mynediad i Addysg Uwch Agored Cymru mewn Gofal Cymdeithasol, y byddwch yn cael pwyntiau UCAS amdano.

Darpariaeth yn Crosskeys yn unig ar hyn o bryd.

 

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae Gradd C neu uwch mewn TGAU Saesneg a Mathemateg yn ddymunol. Bydd gofyn i ddysgwyr sydd heb gymwysterau gael asesiadau rhifedd a llythrennedd a chyflawni Lefel 2 o leiaf. Mae hwn yn gwrs dwys sy'n gofyn am lefel uchel o ymrwymiad ac ymroddiad. Bydd disgwyl i ymgeiswyr fynychu pob sesiwn ac ymgymryd ag astudio annibynnol sylweddol.

Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn rhinweddau hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr. Mae'n rhaid cwblhau pob aseiniad yn llwyddiannus er mwyn ennill y cymhwyster

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae'r cwrs yn rhoi'r gofynion academaidd i fyfyrwyr allu symud ymlaen i'r brifysgol i astudio gwaith cymdeithasol, polisi cymdeithasol, gwaith ieuenctid, troseddeg, seicoleg, ymarfer dysgu a nifer fawr o raglenni gradd israddedig eraill.

Mae rhai myfyrwyr wedi datblygu o fewn eu cyflogaeth ar ôl cwblhau'r cwrs ac mae rhai myfyrwyr wedi dechrau mewn swyddi fel cynorthwyydd gofal iechyd/gweithiwr cymorth, gweithiwr ieuenctid neu gynorthwyydd addysgu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rydym yn cynghori dysgwyr i edrych ar ofynion mynediad prifysgolion, gan y bydd hyn yn amrywio o un sefydliad i'r llall.

CFAC0036AA
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 07 Medi 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau