Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Llwybr at Radd neu Brifysgol (Mynediad at Addysg Uwch)

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
19 Ionawr 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Mae hwn yn gwrs paratoadol ar gyfer prifysgol ac mae lefel uchel o ymrwymiad yn hanfodol. Rydym yn adolygu pob cais yn ofalus ar sail unigol, ac felly rydym yn gofyn i unigolion fynychu sesiwn gyfweld. Ar gyfer mynediad, bydd angen i chi ddangos sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i'r maes astudiaeth a brwdfrydedd a dealltwriaeth o'ch llwybr gyrfa dewisol. Byddwch angen TGAU gradd A* - C (neu sgiliau cyfatebol) mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg. Rhaid i ddysgwyr fod wedi gadael addysg lawn amser am o leiaf tair blynedd cyn astudio'r cwrs hwn. Gan fod y cwrs wedi'i ddylunio ar gyfer yr unigolion sydd â phrofiad bywyd, nid yw'n addas ar gyfer ymgeiswyr sydd o dan 19 oed.

Yn gryno

Mae'r Diploma Mynediad at Addysg Uwch (Iechyd) yn rhoi'r cyfle i chi ymgeisio am radd mewn nyrsio, ac yn eich paratoi chi ar gyfer gwaith academaidd a'r posibilrwydd o fywyd prifysgol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau cychwyn cwrs prifysgol heb gymwysterau ffurfiol
...Ydych eisiau cynyddu eich cyfle i ddod o hyd i swydd
... Ydych eisiau gyrfa mewn helpu iechyd a lles eraill

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r Diploma Mynediad at Addysg Uwch yma yn addas i chi os oes gennych ddiddordeb mewn cychwyn cwrs prifysgol heb gymwysterau ffurfiol. Bydd llawer o brifysgolion yn eich croesawu chi i ddatblygu eich addysg uwch drwy gwrs gradd wedi i chi gwblhau'r Diploma Mynediad at Addysg Uwch.

Mae'r unedau yn cynnwys:

  • Cymdeithaseg
  • Gwyddoniaeth ffisegol
  • Gwyddorau Biofeddygol
  • Astudiaethau iechyd a Hylendid
  • Seicoleg
  • Sgiliau cyfathrebu (yn cynnwys cadw dyddiadur myfyriol)
  • Sgiliau rhifedd
  • Technoleg gwybodaeth

Nid oes arholiadau ffurfiol ond byddwch yn cael eich asesu'n barhaus drwy aseiniadau, profion, cyflwyniadau llafar, tasgau ymarferol a thraethawd estynedig. Ar ôl cwblhau'r gwaith, byddwch yn cyflawni'r Diploma Mynediad mewn Nyrsio ac Astudiaeth Gofal Iechyd.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae hwn yn gwrs paratoadol ar gyfer prifysgol ac mae ymrwymiad yn hanfodol. Rydym yn adolygu pob cais yn ofalus ar sail unigol, ac felly rydym yn gofyn i unigolion fynychu sesiwn gyfweld. Ar gyfer mynediad, rydym hefyd yn disgwyl gweld sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i'r maes astudiaeth a brwdfrydedd a dealltwriaeth o'ch llwybr gyrfa dewisol. Byddwch angen Gradd TGAU A* - C (neu sgiliau cyfatebol) mewn Saesneg Iaith neu Fathemateg.

Rhaid i ddysgwyr fod wedi gadael addysg lawn amser am dair blynedd cyn astudio'r cwrs hwn. Gan fod y cwrs wedi cael ei ddylunio ar gyfer unigolion sydd â phrofiad bywyd, nid yw'n addas ar gyfer ymgeiswyr sydd o dan 19 oed.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hunan. Mae'n rhaid cwblhau pob aseiniad yn llwyddiannus er mwyn ennill y cymhwyster.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Nyrsio neu raddau gofal iechyd neu feddygol eraill.

Ble alla i astudio Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Nyrsio, Astudiaethau Meddygol a Gofal Iechyd Lefel 3?

PFAC0003JS
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 19 Ionawr 2021

Efallai bydd y cwrs hwn ar gael ar ddyddiadau, amseroedd neu gampysau eraill, cliciwch i weld eich opsiynau.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau