Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Gwyddorau Iechyd a Meddygol Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Mynediad at Addysg Uwch

 Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2021

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Mae hwn yn gwrs paratoadol ar gyfer prifysgol ac mae lefel uchel o ymrwymiad yn hanfodol. Rydym yn adolygu pob cais yn ofalus ar sail unigol, ac felly rydym yn gofyn i unigolion fynychu sesiwn gyfweld. Ar gyfer mynediad, bydd angen i chi ddangos sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i'r maes astudiaeth a brwdfrydedd a dealltwriaeth o'ch llwybr gyrfa dewisol. Nid oes angen cymwysterau academaidd ffurfiol. Er hyn, mae'r cwrs yn gofyn am lefel sylweddol o ymroddiad. Byddwch angen llwyddo mewn asesiad mynediad er mwyn cael eich derbyn ar y cwrs. Mae TGAU Gradd C mewn Saesneg yn ddymunol.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ichi os nad oes gennych unrhyw gymwysterau ffurfiol ond rydych eisiau symud ymlaen at Addysg Uwch (AU). Mae'n cynnig llwybr cyflym (1 flwyddyn) ac yn rhoi'r cyfle ichi astudio ar gwrs radd sy'n berthnasol i wyddoniaeth feddygol.

Dyma'r cwrs i chi os...

... ydych eisiau symud ymlaen i addysg uwch yn gynt.

...ydych eisiau astudio gradd sy'n berthnasol i wyddoniaeth feddygol

...ydych eisiau gyrfa mewn gwyddoniaeth feddygol, o ffisiotherapi i fferylliaeth a chemeg i giropracteg

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cwrs hwn wedi ei gynllunio i roi cyfleoedd ichi symud ymlaen i wneud gradd mewn gwyddorau meddygol (fel ffisiotherapi, radiograffeg, fferylliaeth, ffarmacoleg, gwyddoniaeth feddygol, biowyddoniaeth, bioleg, cemeg, awdioleg neu giropracteg) ac yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi i lwyddo yn y gwyddorau er mwyn eich helpu yn eich astudiaethau pellach.

 

Mae unedau astudio yn cynnwys:

  • Bioleg (o leiaf 15 credyd*)
  • Cemeg (o leiaf 15 credyd*)
  • Anatomi a ffisioleg (9 credyd)
  • Ffiseg Iechyd - technegau delweddu (6 credyd)
  • Cyfathrebu (6 credyd)
  • Rhifedd ar gyfer gwyddoniaeth (9 credyd)

*Mae prifysgolion yn gofyn am gredydau penodol ar gyfer eu rhaglenni graddau sy'n ymwneud â meddygaeth.

 

Mae'r cwrs hefyd wedi datblygu perthynas dda gyda nifer o brifysgolion lleol, lle mae myfyrwyr blaenorol wedi llwyddo cael lle yn y gorffennol.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Nid oes arholiadau ffurfiol, ond byddwch yn cael eich asesu'n barhaol drwy aseiniadau, profion, cyflwyniadau llafar, tasgau ymarferol a thraethawd estynedig.

Bydd disgwyl ichi fod yn ymrwymedig, cymell eich hun ac yn frwd dros y pwnc, yn barod i barhau gyda'ch astudiaethau a gwaith cwrs yn eich amser eich hun ac yn barod i gwblhau eich holl aseiniadau er mwyn ennill y cymhwyster.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Bydd cwblhau'r Diploma Mynediad i Addysg Uwch mewn Gwyddorau Iechyd a Meddygol yn rhoi'r cyfle ichi symud ymlaen ar Radd Sylfaen neu Anrhydedd mewn Gwyddorau Meddygol.

 

Wedi hynny, gall eich opsiynau gyrfa gynnwys:

NFAC0030AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau