Agored Cymru Mynediad at Addysg Uwch Agored Cymru - Cyllid a Busnes Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Mynediad at Addysg Uwch

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
05 Medi 2022

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Mae hwn yn gwrs paratoadol ar gyfer prifysgol ac mae angen lefel uchel o ymrwymiad. Rydym yn adolygu pob cais yn ofalus ar sail yr unigolyn ac felly’n ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr fynychu sesiwn gyfweld. Ar gyfer mynediad, bydd angen i chi ddangos sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i’r maes astudio a brwdfrydedd a dealltwriaeth o’r llwybr gyrfa o’ch dewis. Bydd angen TGAU Gradd A*-C (neu sgiliau cyfatebol) mewn Iaith Saesneg neu Fathemateg.

Rhaid i ddysgwyr fod wedi bod allan o faes addysg amser llawn am dair blynedd o leiaf cyn astudio’r cwrs hwn. Gan fod y cwrs wedi’i gynllunio ar gyfer rhai sydd â phrofiad bywyd, nid yw fel arfer yn addas ar gyfer ymgeiswyr o dan 19 oed.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn ar gyfer myfyrwyr hyn sydd â diddordeb mewn cyllid a busnes, a'r rheiny sydd eisiau dilyn gyrfa yn y diwydiannau hyn.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Oes gennych ddiddordeb mewn mynd i'r brifysgol, ond wedi gadael yr ysgol heb y cymwysterau sydd eu hangen arnoch
... Ydych eisiau paratoi ar gyfer astudio ar lefel brifysgol
... Oes gennych chi wir ddiddordeb yn y diwydiannau cyllid a busnes

Beth fyddaf yn ei wneud?

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi chi ar gyfer astudio ar lefel gradd mewn nifer o bynciau o fewn y diwydiannau gwasanaeth cyllid a busnes.

Wedi ei ddylunio ar gyfer myfyrwyr hyn sydd â diddordeb mewn cyllid a busnes, mae'r cwrs hwn, a'r cyfleusterau gwych ym Mharth Dysgu Coleg Gwent yn cynnig profiad dysgu arbennig i chi.

Bydd gennych brofiad bywyd y tu hwnt i addysg orfodol ar ôl bod allan o addysg orfodol am ddwy flynedd neu fwy.

Amcan y cwrs yw darparu amgylchedd cyfeillgar a chefnogol i ddatblygu eich gallu a'ch paratoi chi ar gyfer astudio ar lefel brifysgol, gyda llawer o gyn-fyfyrwyr yn mynd ymlaen i ennill graddau a dyfarniadau eraill.

Byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau yn canolbwyntio ar wasanaeth cwsmer, gwasanaeth ariannol, bancio, yswiriant, gweinyddiaeth a chyllid busnes yn ogystal â chyfraith, adnoddau dynol a marchnata. Efallai bydd cyfle i ganolbwyntio ar Dwristiaeth a Lletygarwch, archwilio twristiaeth a hamdden yng Nghymru a thwristiaeth o fewn Iechyd. Byddwch hefyd yn astudio sgiliau allweddol mewn cyfathrebu a rhifedd.

Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hunan. Mae'n rhaid cwblhau pob aseiniad yn llwyddiannus er mwyn ennill y Diploma Mynediad Gwasanaethau Cyllid a Busnes Agored Cymru.

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae hwn yn gwrs paratoadol ar gyfer prifysgol ac mae angen lefel uchel o ymrwymiad iddo. Rydym yn adolygu pob cais yn ofalus ar sail unigol, ac felly rydym yn gofyn i unigolion fynychu sesiwn gyfweld. Ar gyfer mynediad, rydym hefyd yn disgwyl gweld sgiliau rhyngbersonol da, ymrwymiad i'r maes astudiaeth a brwdfrydedd a dealltwriaeth o'ch llwybr gyrfa dewisol. Byddwch angen Gradd TGAU A* - C (neu sgiliau cyfatebol) mewn Saesneg Iaith neu fathemateg.

Rhaid i ddysgwyr fod wedi gadael addysg lawn amser am dair blynedd cyn astudio'r cwrs hwn. Gan fod y cwrs wedi cael ei ddylunio ar gyfer yr unigolion sydd â phrofiad bywyd, nid yw'n addas ar gyfer ymgeiswyr sydd o dan 19 oed.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol rydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr. Mae'n rhaid cwblhau pob aseiniad yn llwyddiannus er mwyn ennill y cymhwyster.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Cymwysterau prifysgol, gan gynnwys graddau, mewn meysydd o fewn busnes, gwasanaethau cyllid, twristiaeth a lletygarwch.

Gwybodaeth Ychwanegol

£20 ffioedd ychwanegol ar gyfer Ffeiliau/Offer/Pen Drive

PFAC0035AA
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 05 Medi 2022

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau