Active IQ Tystysgrif IQ Actif mewn Cryfder a Chyflyru Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Chwaraeon, Teithio a Gwasanaethau Cyhoeddus

Lefel

Lefel
4

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Campws Brynbuga

Ffioedd

Ffioedd
£445.00

Gall gostyngiadau fod ar gael.
Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
31 Ionawr 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Mae’r cwrs hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i ddysgwyr allu cynllunio, paratoi, cyflwyno ac adolygu rhaglenni cryfder a chyflyru a fydd yn helpu athletwyr i gyflawni eu nodau perfformiad. Yn ystod y cymhwyster bydd dysgwyr yn ymdrin â'r canlynol:

• Rôl hyfforddwr cryfder a chyflyru fel rhan o dîm cefnogi athletwr.

• Dulliau o gynnal dadansoddiadau, mesuriadau ac asesiadau o anghenion yn ymwneud â pherfformiad.

• Strategaethau i ddadansoddi a gwerthuso canfyddiadau asesu er mwyn gallu datblygu a chytuno ar nodau perfformiad tymor byr, canolig a hir.

• Cynllunio, cyflwyno a gwerthuso rhaglenni cryfder a chyflyru cyfnodol sy'n gysylltiedig â pherfformiad.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

... hyfforddwyr personol, hyfforddwyr chwaraeon a hyfforddwyr cryfder a chyflyru.

... pawb sy'n angerddol am gefnogi cleientiaid gyda nodau sy'n seiliedig ar berfformiad.

Cynnwys y cwrs

Mae dwy uned orfodol:

  • Dadansoddiad perfformiad o'r gweithgaredd a'r athletwr
  • Cynllunio, cyflwyno a gwerthuso rhaglenni cryfder a chyflyru cyfnodol sy'n gysylltiedig â pherfformiad

Bydd disgwyl i chi gyflawni lefel uchel o bresenoldeb a phrydlondeb fel rhan o'r cymhwyster hwn. Bydd angen i chi hefyd ddangos ymgysylltiad llawn ag elfennau ymarferol a damcaniaethol y cwrs.

Gofynion Mynediad

• Rhaid i ddysgwyr feddu ar Ddiploma Lefel 3 mewn Hyfforddiant Personol (neu gyfwerth), cymhwyster Hyfforddi Lefel 3 (neu gyfwerth) neu gymhwyster Cryfder a chyflyru Lefel 3 (neu gyfwerth).

• Gall dysgwyr hefyd feddu ar gymwysterau addysg uwch neu addysg bellach perthnasol sy'n gyfwerth neu'n uwch na'r rhai a restrir uchod (e.e. ffisiotherapi, therapi chwaraeon).

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae cymhwyster hyfforddwr personol Lefel 4 yn ychwanegiad gwych at y cymhwyster hwn. 

Mae cyfleoedd gyrfa yn cynnwys:

  • Hyfforddwr cryfder a chyflyru ar gyfer clybiau/sefydliadau a/neu unigolion

UPCE3578AA
Campws Brynbuga
Rhan Amser (Dydd)
Dyddiad Cychwyn: 31 Ionawr 2023

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau