Adnewyddu Nwy ACS

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Adeiladu

Dull Astudio

Dull Astudio
Cwrs Byr

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Awst 2020

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Llun i Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
08:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
17:00

 Hyd

Hyd
5 ddiwrnod

Yn gryno

Mae’r diwydiant nwy domestig wedi ei reoleiddio’n llym a darperir asesiad o dan y Cynllun Ardystio Achrededig (ACS). Mae Canolfan Nwy y coleg yn ganolfan wedi ei chymeradwyo gan BPEC sy’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau nwy domestig sy’n ddelfrydol ar gyfer plymwyr profiadol. Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn gymwys i gofrestru â Gas Safe.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...y rhai sydd wedi cwblhau rhaglen ddysgu reoledig berthnasol

...rydych chi am ddod yn beiriannydd nwy cwbl gymwys

...y rhai sydd angen ailasesiad

Cynnwys y cwrs

Mae’r Coleg yn cynnal amrywiaeth eang o asesiadau ac er nad yw hyfforddiant yn rhagofyniad i asesiad, gall y coleg ei ddarparu ar gais. Mae’r tystysgrifau’n ddilys am bum mlynedd, ac wedi hynny rhaid cael ail-asesiad llawn – sydd hefyd ar gael ar Gampws Dinas Casnewydd.

Byddwch yn cael eich asesu ar eich gallu i wneud gwaith nwy yn ddiogel yn yr adrannau canlynol:

 • CCN1 – Diogelwch nwy domestig craidd, sy’n cynnwys CPA1 (dadansoddiad      o berfformiad hylosgiad, nwy naturiol a nwy petrolewm hylifol)

Sylwer fod yn rhaid i ymgeiswyr fod wedi cyflawni CCN1 cyn cwblhau asesiad ar y canlynol:

 • CENWAT – Gosod, cyfnewid, comisiynu, datgysylltu, gwasanaethu, atgyweirio a dadansoddi gwres canolog nwy domestig a boeleri a chylchredwyr dwr poeth, boeleri cyfunol, gwresogyddion dwr stôr a      gwresogyddion dwr ebrwydd.
 • CKR1 – Gosod, cyfnewid, gwasanaethu, atgyweirio, dadansoddi a chomisiynu dyfeisiadau coginio nwy domestig
 • HTR1 - Gosod, cyfnewid, gwasanaethu, atgyweirio, dadansoddi a chomisiynu tannau nwy agored, cytbwys a ffan gyda ffliw a gwresogyddion wal domestig
 • MET1/2 – Gosod, cyfnewid, tynnu a chomisiynu mesuryddion nwy domestig
 • CMDDA1 – Profi perfformiad Carbon monocsid a hylosgiad gyda dadansoddwyr nwy symudol electronig, ac ymchwiliad manwl o ddyfeisiadau

Ar ôl i chi gwblhau Diogelwch Nwy Domestig Craidd CCN1 cewch symud ymlaen i’r dyfeisiadau domestig uchod a byddwch hefyd yn gymwys i ymgymryd â’r gwaith o newid o nwy domestig i LPG domestig:

CONGLP1PD Newid nwy domestig i LPG domestig ar gyfer anheddau parhaol

CONGLP1LAV Newid nwy domestig i LPG domestig ar gyfer llety hamdden

CONGLP1RPH Newid nwy domestig i LPG domestig ar gyfer cartrefi parciau preswyl

HTRLP2 Tannau nwy ffliw caeedig

Gofynion Mynediad

I gofrestru ar gyfer y cwrs hwn bydd rhaid i chi gael naillai:

 • Mae gennych dystysgrif ACS gyfredol ac mae angen ailasesiad arnoch

neu

 • Mae eich Tystysgrif ACS wedi dod i ben (o fwy na 12 mis) ac mae arnoch chi angen asesiad cychwynnol

neu

 • Daliwch dystysgrif i dystiolaeth eich bod wedi cwblhau rhaglen ddysgu reoledig berthnasol

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae ffioedd y cwrs fel a ganlyn:

Asesiad cychwynnol a hyfforddiant:

CCN1

£650

Yn cynnwys 4 diwrnod o hyfforddiant a 2 ddiwrnod o asesiad

CCN1 + 1 Ddyfais

£850

Dylid caniatáu 0.5 diwrnod ychwanegol ar gyfer hyfforddiant a  0.5 diwrnod ar gyfer asesiad

CCN1 + 2 Ddyfais

£1025

Dylid caniatáu 1 diwrnod ychwanegol ar gyfer hyfforddiant ac 1 diwrnod ar gyfer asesiad

CCN1 + 3 Dyfais

£1175

Dylid caniatáu 1.5 diwrnod ychwanegol ar gyfer hyfforddiant ac 1.5 diwrnod ar gyfer asesiad

CCN1 + 4 Dyfais

£1324

Dylid caniatáu 2 ddiwrnod ychwanegol ar gyfer hyfforddiant a 2 ddiwrnod ar gyfer asesiad

Ailasesiad a hyfforddiant:

CCN1

£375

Yn cynnwys 2 ddiwrnod o hyfforddiant gloywi a hyd at 2 ddiwrnod ar gyfer yr asesiad

CCN1 + 1 Ddyfais

£549

Dylid caniatáu mwy o amser ar gyfer yr asesiad

CCN1 + 2 Dyfais

£699

Dylid caniatáu mwy o amser ar gyfer yr asesiad

CCN1 + 3 Dyfais

£839

Dylid caniatáu mwy o amser ar gyfer yr asesiad

CCN1 + 4 Dyfais

£969

Dylid caniatáu mwy o amser ar gyfer yr asesiad

Sylwer os gwelwch yn dda – mae’r ffioedd uchod yn cynnwys hyfforddiant, asesiad, llawlyfr BPEC a thystysgrifau

Newid o nwy domestig i LPG domestig

Asesiad cychwynnol yn unig

CONGLP1PD

£150

CONGLP1LAV

£150

CONGLP1RPH

£150

HTRLP2

£75

Ffi pan ymgymerir ag un ai

CONGLP1PD,CONGLP1LAV neu CONGLP1RPH ar yr un pryd

I gael dyddiadau hyfforddiant ac asesiadau sydd ar ddod, anfonwch e-bost i  Bethan Price neu ffoniwch iddi ar 01633 466037.

Mae cyrsiau eraill ar gael hefyd:

 • Systemau Storio Dwr Poeth Domestig wedi eu Hawyru a Heb eu Hawyru
 • Rheoliadau Dwr
 • Rhan L Effeithlonrwydd Ynni

Gellir ariannu'r rhaglen hon yn llawn hefyd trwy'r 'Cyfrif Dysgu Personol' (PLA). Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd rhad ac am ddim a hyblyg i ddysgu. Bydd y fenter yn cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser am ddim sy'n cynnig dysgu hyblyg a chyfleus o amgylch eu ffordd o fyw bresennol. Mae'n addas i unrhyw un sydd: 

...dros 19 oed, yn byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £ 26,000 y flwyddyn

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa i fod yn Beiriannydd Nwy


Ffoniwch Dderbyniadau ar 01495 333777 a gofynnwch am ragor o wybodaeth am y PLA

Wybodaeth am Daliadau

Oherwydd y cyfyngiadau presennol, gellir gwneud taliad drwy drosglwyddiad banc yn unig.

Bydd anfoneb yn cael ei hanfon gan salesledger@coleggwent.ac.uk o fewn 72 awr gyda chyfarwyddiadau ar sut i dalu neu drefnu rhandaliadau os oes angen.

Ble alla i astudio Adnewyddu Nwy ACS?

NCCE1969AA
Campws Dinas Casnewydd
Cwrs Byr
Dyddiad Cychwyn: 04 Awst 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau