AAT AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifyddu Lefel 4

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

 Lefel

Lefel
4

 Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Dyddiau

Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, am ddim sy'n cynnig dysgu hyblyg a chyfleus o amgylch eu ffordd o fyw presennol.

Mae cymwysterau AAT yn datblygu sgiliau cyfrifyddu a chyllid ymarferol a pherthnasol am oes. Os ydych eisiau gwella eich rhagolygon a chyflog posib mewn amgylchedd cyfrifyddu, gall y cwrs hwn eich helpu i gyflawni eich nodau.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £26,000 y flwyddyn.

...cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa yn y sector Cyfrifyddu.

...unrhyw un sydd eisiau datblygu'r wybodaeth a'r profiad sy'n ofynnol i ymgymryd â swyddi cyfrifyddu mewn ystod o leoliadau busnes.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn mynd i'r afael â llu o bynciau cyfrifyddu drwy chwe uned.

Y rhain yw:

  • Adroddiadau ariannol cwmnïau cyfyngedig
  • Cyfrifyddu rheoli - cyllidebu, penderfynu a rheoli.
  • Systemau cyfrifyddu a rheolaeth
  • Rheoli credyd
  • Rheoli arian parod a thrysorlys
  • Elfen synoptig

Byddwch yn astudio yn y coleg am naill ai un diwrnod llawn neu ddwy noson yr wythnos, pa un bynnag sydd fwyaf addas i chi.

I gwblhau'r cymhwyster, byddwch yn ymgymryd â chwe aseiniad ar gyfrifiadur.

Gofynion Mynediad

Bydd angen i chi fod wedi cwblhau cymhwyster AAT Lefel 3 neu feddu ar brofiad helaeth mewn rôl gyfrifyddu.

Gwybodaeth Ychwanegol

Wedi i chi gwblhau'r cwrs, gallwch astudio i ddod yn gyfrifydd siartredig neu hyd yn oed ymgynghorydd ariannol; mae hwn yn llwybr hynod boblogaidd - mae traean o fyfyrwyr AAT yn mynd ymlaen i wneud astudiaethau siartredig. Gallwch hefyd astudio cyrsiau ôl-raddedig cysylltiedig.

Bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i fynd ymlaen i yrfa mewn cyllid neu i gynnig gwasanaethau cyfrifyddu ar sail hunangyflogedig.

Ble alla i astudio AAT AAT Diploma Proffesiynol mewn Cyfrifyddu Lefel 4?

MPLA0040AA
Hyblyg

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau