AAT Tystysgrif mewn Cyfrifeg Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Cyfunol Mae astudio'n gyfuniad o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a dysgu o bell.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£955

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
14 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Mawrth

Amser Dechrau

Amser Dechrau
17:30

Amser Gorffen

Amser Gorffen
20:30

Hyd

Hyd
34 wythnos

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

Os oes gennych unrhyw brofiad cyfrifeg neu ariannol blaenorol, gallwch sefyll gwiriad sgiliau ar-lein yn www.aatskillcheck.org/ i'ch helpu chi benderfynu a ddylech ddechrau Tystysgrif Lefel 2 neu Ddiploma Lefel 3. Os ydych yn teimlo y dylech ddechrau ar Lefel 3, cewch gyfweliad asesu i sicrhau eich bod ar y lefel astudio gywir.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn yn alwedigaethol ac ymarferol a byddwch yn datblygu'r sgiliau cyfathrebu, sgiliau TG a dealltwriaeth o'r amgylchedd busnes sydd eu hangen i weithio mewn swyddi cyfrifyddu is ac ar lefel mynediad.

Mae'r cwrs hyblyg hwn wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth â Mindful Education, ac mae'n cyfuno dysgu ar-lein gyda gwersi wyneb yn wyneb yn y dosbarth.

Noder: cynhelir dosbarthiadau ar ddydd Mercher bob pythefnos, rhwng 5.30pm -8.30pm

Dyma'r cwrs i chi os...

...swydd fel gweinyddwr cyfrifon, cynorthwyydd cyfrifon, clerc cyfrifon taladwy, clerc llyfrau cyfrifon pryniadau/gwerthiannau, technegydd cyfrifeg dan hyfforddiant neu gynorthwyydd cyllid dan hyfforddiant

...gyrfa mewn cyfrifeg neu gyllid

...unrhyw un sydd eisiau mynd ymlaen i astudiaethau lefel gradd mewn Busnes

Beth fyddaf yn ei wneud?

Mae'r cymhwyster hwn yn mynd i'r afael ag ystod o dasgau cyfrifeg. Bydd yn rhoi sylfaen gadarn ichi o weinyddiaeth ariannol, gan ymdrin â meysydd megis cadw cyfrifon dwbl i egwyddorion sylfaenol costiad a defnyddio meddalwedd cyfrifyddu. Mae'r cymhwyster hwn hefyd yn datblygu sgiliau meddalwedd trwy hyfforddiant taenlenni ar gyfer cyfrifeg.

Wedi ichi gwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, byddwch yn cael Tystysgrif Sylfaen AAT Lefel 2 mewn Cyfrifeg, a gallwch fynd ymlaen i Ddiploma Uwch Lefel 3 mewn Cyfrifeg ac yna i Ddiploma Proffesiynol Cyfrifeg Lefel 4 AAT. Gall y rhain eich esgusodi chi rhag arholiadau sylfaenol cyrff Cyfrifeg Siartredig y DU (ACCA, CIMA, CIPFA, ICAEW); fel arall, gallech astudio Gradd Sylfaen mewn Busnes neu am Radd Gyflawn.

Unedau Astudio

Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â phum uned:

  • Trafodion Cadw Cyfrifon
  • Rheolyddion Cadw Cyfrifon
  • Gweithio'n Effeithiol mewn Cyllid
  • Elfen o Gostio
  • Defnyddio Meddalwedd Cyfrifeg

Asesir bob uned drwy arholiadau cyfrifiadurol ac asesiad synoptig, sy'n defnyddio ac yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth o bob maes o'r cymhwyster.

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyfathrebu busnes a dysgu gydol oes, ac yn cymhwyso'r hyn rydych yn ei ddysgu ar y cwrs i'r cyd-destun diwydiant ehangach.

Dull Astudio - Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Mindful Education i gyflwyno'r cwrs hwn drwy gyfrwng ein model hyblyg Ar-lein ac Ar y Campws.

Ar-lein, byddwch yn astudio gwersi fideo sydd wedi ennill gwobrau. Mae'r rhain ar gael ar alw, a gallwch eu gwylio ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur - sy'n golygu y gallwch ddewis sut, pryd a ble rydych am astudio. Mae gwersi'n para tua 45 munud ac yn cynnwys animeiddiadau a graffeg symudol i ddod â chysyniadau yn fyw. Mae cwestiynau ymarfer, deunyddiau gwersi y gellir eu lawrlwytho ac astudiaethau achos rhyngweithiol yn helpu i gyfoethogi'r profiad dysgu ymhellach a dylai dysgwyr ddisgwyl treulio tua 4-5 awr yr wythnos yn astudio'n annibynnol ar-lein.

Ar y campws, byddwch yn cael y fantais o gael dosbarthiadau rheolaidd gyda thiwtor coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noswaith bob wythnos. Bydd eich tiwtor yn edrych dros yr hyn rydych wedi'i ddysgu yn ystod eich gwersi ar-lein a bydd ar gael i ddarparu arweiniad ynghylch cynnydd ac asesu. Bydd trafod yn rheolaidd gyda chyd-fyfyrwyr yn 

helpu i atgyfnerthu pwyntiau allweddol ac hefyd yn darparu'r gefnogaeth a'r cymhelliant ychwanegol a geir wrth fod yn rhan o grwp.

Nodyn ynghylch y Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein drwy ddarlithoedd fideo safon uchel, gall myfyrwyr barhau'n â'u hastudiaethau yn ddidrafferth gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith neu os oes rhaid i'r coleg gau. Yn lle gwersi rheolaidd 'Ar y Campws', cynhelir sesiynau 'dosbarth rhithiol' sy'n cael eu harwain gan diwtoriaid coleg. Mae'n bosib addasu'r dull hyblyg hwn yn rhwydd yn unol â chanllawiau'r llywodraeth a pholisïau'r coleg.

Gwybodaeth Ychwanegol

 Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch symud ymlaen i lefelau uwch y Cymhwyster Cyfrifeg AAT (Lefel 3 ac yna ymlaen i Lefel 4). Fel rhan o fenter y National Skills Fund, gallech fod yn gymwys ar gyfer cwrs Lefel 3 wedi'i gyllido'n llawn. Neu, gallwch wneud cais am fenthyciad dysgwr uwch i dalu cost eich astudiaethau Lefel 3. Gofynnwch i aelod o staff y coleg am fwy o wybodaeth.

I astudio'r cymhwyster hwn, bydd angen ichi ymuno â'r AAT fel aelod myfyriwr, sydd ar hyn o bryd yn costio oddeutu £140.00.

NBCE0111ME
Campws Dinas Casnewydd
Cyfunol
Dyddiad Cychwyn: 14 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau