AAT Diploma Uwch mewn Cyfrifeg Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Cyfunol Mae astudio'n gyfuniad o ddysgu yn yr ystafell ddosbarth a dysgu o bell.
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Ffioedd

Ffioedd
£1285

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
17 Medi 2021

Dyddiau

Dyddiau
Dydd Gwener

Amser Dechrau

Amser Dechrau
13:15

Amser Gorffen

Amser Gorffen
16:15

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Yn gryno

Mae'r Diploma Uwch AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu) mewn Cyfrifeg yn gymhwyster cyfrifeg lefel ganolig, sy'n ddelfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n awyddus i wella eu gwybodaeth bresennol.

Mae'r cwrs hyblyg hwn wedi'i gyflwyno mewn partneriaeth â Mindful Education, ac yn cyfuno dysgu ar-lein gyda gwersi wyneb yn wyneb yn y dosbarth.

Sylwer: mae yna wersi wythnosol yn y dosbarth, bob dydd Gwener 1pm-4pm (i’w gadarnhau)

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un sydd â’r sgiliau cyfathrebu da, y sgiliau TG a’r ddealltwriaeth o'r amgylchedd busnes sydd eu hangen i weithio yn y maes cyfrifeg

...y rheiny sy'n gweithio yn y maes cyllid neu sydd eisiau gwaith yn cadw cyfrifon

...y rheiny sydd wedi cwblhau'r Dystysgrif Sylfaen mewn Cyfrifeg Lefel 2

...y rheiny a fyddai’n well ganddynt yr hyblygrwydd o astudio ar-lein ac ar gampws.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs yn mynd i'r afael ag ystod o dasgau cyfrifeg cymhleth. Bydd myfyrwyr yn dysgu ac yn meistroli prosesau ariannol, gan gynnwys egwyddorion a chysyniadau cyfrifeg, cadw cyfrifon uwch, cyfrifon terfynol, materion TAW mewn busnes, technegau costiad cyfrifyddu rheoli ac ymarferion moesol i gyfrifwyr. Mae'r cymhwyster hwn hefyd yn datblygu sgiliau meddalwedd trwy hyfforddiant taenlenni ar gyfer cyfrifeg.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, byddwch yn cael Diplomau Uwch AAT Lefel 3 mewn Cyfrifeg. Mae'r cymhwyster AAT (Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu) hwn, a gydnabyddir yn rhyngwladol, yn galluogi'r rhai sy'n gweithio ym maes cyfrifeg neu sy'n awyddus i ddilyn gyrfa yn y maes i ennill gwybodaeth, profiad ymarferol a'r ardystiad hollbwysig sy'n aml yn ofynnol gan gyflogwyr.

Unedau Astudio

Mae'r cwrs Lefel 3 hwn yn ymdrin ag ystod o feysydd allweddol, gan gynnwys:

  • Cadw Cyfrifon Uwch
  • Treth Anuniongyrchol
  • Paratoi Cyfrifon Terfynol
  • Cyfrifeg Rheoli: Costio
  • Moeseg i Gyfrifwyr
  • Taenlenni ar gyfer Cyfrifeg

Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau cyfathrebu busnes a dysgu gydol oes, ac yn cymhwyso'r hyn rydych yn ei ddysgu ar y cwrs i'r cyd-destun diwydiant ehangach.

Asesir y cwrs hwn drwy arholiadau ar y cyfrifiadur ac asesiad synoptig, sy'n defnyddio ac yn asesu gwybodaeth a dealltwriaeth ar y cymhwyster cyfan.

Dull Astudio - Ar-lein ac Ar y Campws

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda Mindful Education i gyflwyno'r cwrs hwn drwy gyfrwng ein model hyblyg Ar-lein ac Ar y Campws.

Ar-lein, byddwch yn astudio gwersi fideo sydd wedi ennill gwobrau. Mae'r rhain ar gael ar alw, a gallwch eu gwylio ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur - sy'n golygu y gallwch ddewis sut, pryd a ble rydych am astudio. Mae gwersi'n para tua 45 munud ac yn cynnwys animeiddiadau a graffeg symudol i ddod â chysyniadau yn fyw. Mae cwestiynau ymarfer, deunyddiau gwersi y gellir eu lawrlwytho ac astudiaethau achos rhyngweithiol yn helpu i gyfoethogi'r profiad dysgu ymhellach a dylai dysgwyr ddisgwyl treulio tua 5-6 awr yr wythnos yn astudio'n annibynnol ar-lein.

Ar y campws, byddwch yn cael y fantais o gael dosbarthiadau rheolaidd gyda thiwtor coleg - heb orfod ymrwymo i fynychu sawl noswaith bob wythnos. Bydd eich tiwtor yn edrych dros yr hyn rydych wedi'i ddysgu yn ystod eich gwersi ar-lein a bydd ar gael i ddarparu arweiniad ynghylch cynnydd ac asesu. Bydd trafod yn rheolaidd gyda chyd-fyfyrwyr yn helpu i atgyfnerthu pwyntiau allweddol a hefyd yn darparu'r gefnogaeth a'r cymhelliant ychwanegol a geir wrth fod yn rhan o grwp.

Nodyn ynghylch y Coronafeirws (COVID-19): Oherwydd natur ein cyrsiau Ar-lein ac Ar y Campws, gyda chysyniadau allweddol yn cael eu haddysgu ar-lein drwy ddarlithoedd fideo safon uchel, gall myfyrwyr barhau'n â'u hastudiaethau yn ddidrafferth gyda mesurau cadw pellter cymdeithasol ar waith neu os oes rhaid i'r coleg gau. Yn lle gwersi rheolaidd 'Ar y Campws', cynhelir sesiynau 'dosbarth rhithiol' sy'n cael eu harwain gan diwtoriaid coleg. Mae'n bosib addasu'r dull hyblyg hwn yn rhwydd yn unol â chanllawiau'r llywodraeth a pholisïau'r coleg.

Gofynion Mynediad

Mae'n rhaid ichi feddu ar wybodaeth gadarn o egwyddorion cadw cyfrifon er mwyn astudio rhaglen Lefel 3 yr AAT. Os oes gennych Dystysgrif Sylfaen Lefel 2 yr AAT mewn Cyfrifeg, bydd hynny o fantais, ond nid yw'n hanfodol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd costau ychwanegol i'w talu yn uniongyrchol i'r Association of Accounting Technicians (AAT) am ddeunyddiau cwrs, a bydd disgwyl ichi ymuno a thalu am aelodaeth o gorff proffesiynol yr AAT. Mae'r holl gostau'n cael eu hadolygu a gallent newid.

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gallwch fynd ymlaen i astudio Diploma Proffesiynol Lefel 4 yr AAT.

NBDI0066ME
Campws Dinas Casnewydd
Cyfunol
Dyddiad Cychwyn: 17 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau