AAT Cyfrifeg Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

Lefel

Lefel
2

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
06 Medi 2021

*Ymrestru ar agor o hyd

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol.

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn y cyfweliad i sicrhau'r lefel astudio gywir. Dylai'r rheiny sy'n dymuno ymrestru ar y cwrs hwn fwynhau gweithio gyda ffigyrau a bod yn llythrennog a rhifog.

Yn gryno

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn ennill sgiliau cyllid a chyfrifeg ymarferol, a gydnabyddir yn rhyngwladol a chewch eich paratoi ar gyfer arholiadau allanol AAT (Y Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu). Mae'r cwrs yn cynnig llwybr gwych at ddod yn gyfrifydd siartredig.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych yn mwynhau gweithio gyda rhifau

... Ydych eisiau gweithio mewn lleoliad cyfrifeg

... Oes gennych eich bryd ar weithio gydag awdurdodau lleol, cwmnïau yswiriant, banciau neu bractisau cyfrifeg

... Hoffech anelu'n uwch gydag astudiaeth bellach

Beth fyddaf yn ei wneud?

Wrth gyfuno dysgu galwedigaethol ac ymarferol, byddwch yn datblygu sgiliau sy’n berthnasol i weithio mewn amgylchedd cyfrifeg neu ariannol, gan astudio unedau mewn:

  • Paratoi a chofnodi dogfennau ariannol
  • Cynnal a chysoni'r llyfr ariannol
  • Cynnal cofnodion arian mân (petty cash)
  • Prosesu trafodion busnes ac echdynnu mantolen brawf
  • Cynnal y dyddlyfr a chyfrifon rheoli
  • Darparu costau sylfaenol a gwybodaeth refeniw
  • Cyfrifeg gyfrifiadurol
  • Gweithio yn effeithiol yn y byd cyfrifo ac ariannol gan gynnwys sgiliau cyfathrebu, dealltwriaeth o rôl a swyddogaeth, rheoli eich hun a gweithio mewn tîm
  • Cyflwyniad i gyflogres a chyflogres/taenlenni cyfrifiadurol

Beth a ddisgwylir ohonof i?

Mae TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg yn ddymunol. Fodd bynnag, os oes gennych Radd D neu gyfwerth, gallwch ymrestru ar y cwrs ond bydd disgwyl i chi gwblhau TGAU Mathemateg a Saesneg ochr yn ochr â'ch astudiaethau. Cewch eich ymrestru'n awtomatig fel rhan o'ch rhaglen lawn amser yma yn Coleg Gwent.

Os oes gennych unrhyw brofiad cyfrifeg neu ariannol blaenorol, gallwch sefyll gwiriad sgiliau ar-lein yn www.aatskillcheck.org/ i'ch helpu i benderfynu a ddylech ddechrau Tystysgrif Lefel 2 neu Ddiploma Lefel 3.

Ar ôl dechrau'r cwrs, bydd angen i chi wneud ymrwymiad llawn i bresenoldeb, dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd tuag at y cwrs a'r gallu i gymell eich hun.

Byddwch yn cael eich asesu yn barhaol drwy aseiniadau ac arholiadau, a byddwch yn awyddus i barhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn, gallwch fynd ymlaen i Ddiploma Cyfrifeg Lefel 3 AAT neu raglen yn ymwneud â busnes.

Gwybodaeth Ychwanegol

I gael lle ar y cwrs hwn, byddwch angen o leiaf 4 TGAU gradd D neu uwch, yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu gymhwyster Diploma Lefel 1 priodol.

Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn y cyfweliad i sicrhau'r lefel astudio gywir. Dylai'r rheiny sy'n dymuno ymrestru ar y cwrs hwn fwynhau gweithio gyda ffigyrau a bod yn llythrennog a rhifog.

Ble alla i astudio AAT Cyfrifeg Lefel 2?

NFDI0439AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 06 Medi 2021

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau