AAT Cyfrifeg Lefel 2

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifeg, Busnes a’r Gyfraith

 Lefel

Lefel
2

Dull Astudio

Dull Astudio
Llawn Amser

 Lleoliad

Lleoliad
Campws Dinas Casnewydd

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
01 Medi 2020

 Hyd

Hyd
1 flwyddyn

 Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad
Mae TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg a Saesneg yn ddymunol. Fodd bynnag, os oes gennych Radd D neu gyfwerth, mae'n bosibl y gallwch ymrestru ar y cwrs yn amodol ar gyfweliad, ond bydd disgwyl i chi gwblhau TGAU Mathemateg a Saesneg ochr yn ochr â'ch astudiaethau. Cewch eich ymrestru'n awtomatig fel rhan o'ch rhaglen lawn amser yma yn Coleg Gwent. Os oes gennych unrhyw brofiad cyfrifeg neu ariannol blaenorol, gallwch sefyll gwiriad sgiliau ar-lein yn www.aatskillcheck.org/ i'ch helpu chi benderfynu a ddylech ddechrau Tystysgrif Lefel 2 neu Ddiploma Lefel 3. Bydd yr holl ymgeiswyr yn cael eu hasesu yn y cyfweliad i sicrhau'r lefel astudio gywir. Dylai'r rheiny sy'n dymuno ymrestru ar y cwrs hwn fwynhau gweithio gyda ffigyrau a bod yn llythrennog a rhifog.

Yn gryno

Byddwch yn cael sgiliau cyfrifeg ac ariannol ymarferol a gaiff eu cydnabod yn rhyngwladol a byddwch yn barod i sefyll arholiadau Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (Association of Accounting Technicians - AAT). Mae’r cwrs yn cynnig llwybr gwych tuag at ddod yn gyfrifydd siartredig.

Dyma'r cwrs i chi os...

... Ydych eisiau gweithio yn y byd cyfrifeg
... Ydych eisiau gweithio gydag awdurdodau lleol, cwmnïau yswiriant, banciau neu swyddfa cyfrifwyr.
... Ydych am anelu’n uwch ac astudio ymhellach

Beth fyddaf yn ei wneud?

Wrth gyfuno dysgu galwedigaethol ac ymarferol, byddwch yn datblygu sgiliau sy’n berthnasol i weithio mewn amgylchedd cyfrifeg neu ariannol, gan astudio unedau mewn:

  • Paratoi a chofnodi dogfennau ariannol
  • Cynnal a chysoni'r llyfr ariannol
  • Cynnal cofnodion arian mân (petty cash)
  • Prosesu trafodion busnes ac echdynnu mantolen brawf
  • Cynnal y dyddlyfr a chyfrifon rheoli
  • Darparu costau sylfaenol a gwybodaeth refeniw
  • Cyfrifeg gyfrifiadurol
  • Gweithio yn effeithiol yn y byd cyfrifo ac ariannol gan gynnwys sgiliau cyfathrebu, dealltwriaeth o rôl a swyddogaeth, rheoli eich hun a gweithio mewn tîm
  • Cyflwyniad i gyflogres a chyflogres/taenlenni cyfrifiadurol

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I fod yn gymwys ar gyfer y cwrs hwn, bydd angen o leiaf 4 TGAU gradd A*-C neu uwch arnoch gan gynnwys Mathemateg/Mathemateg Rhifedd a Saesneg / Cymraeg Iaith Gyntaf neu gymhwyster diploma Lefel 1 priodol.

Unwaith y byddwch chi ar y cwrs, bydd angen i chi ymrwymo’n llawn i fod yn bresennol, parchu eraill, dangos brwdfrydedd am y pwnc a chael hunan-gymhelliant. Cewch eich asesu’n barhaus trwy aseiniadau ac arholiadau a byddwch yn awyddus i barhau a’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Diploma Cyfrifeg Lefel 3 AAT neu raglen yn ymwneud â busnes.

Gwybodaeth Ychwanegol

I astudio cwrs AAT, mae angen i chi ymuno â’r AAT fel aelod myfyriwr ynghyd ag ymuno â’r coleg. Mae’r AAT yn cynnig ystod o fuddion i aelodau myfyrwyr gan gynnwys cefnogaeth, cymorth i ddarganfod swydd a disgownts arbennig.

Cost aelodaeth i’r AAT yw tua £120.00 y flwyddyn.

Ble alla i astudio AAT Cyfrifeg Lefel 2?

NFDI0439AA
Campws Dinas Casnewydd
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 01 Medi 2020

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr

Gall pob cwrs newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

Argraffu gwybodaeth am gyrsiau