BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Technoleg Gwybodaeth Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Torfaen

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg, neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Er nad yw cymhwyster TGAU neu TG Lefel 2 yn angenrheidiol, bydd yn darparu rhan o ddealltwriaeth sylfaenol y cwrs hwn. Mae diddordeb cyffredinol a gallu mewn swyddogaethau caledwedd a meddalwedd yr un mor werthfawr.

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i sicrhau ei fod yn ymgorffori'r wybodaeth a'r sgiliau mwyaf diweddar i alluogi datblygiad at addysg uwch neu at yrfa mewn TG.

Mae'r cwrs yn ymdrin â chymysgedd o sgiliau meddalwedd ymarferol amrywiol, codio a rhaglennu a damcaniaeth hanfodol TG - dyluniwyd y cyfan i'ch helpu chi symud at gyflogaeth neu astudiaeth bellach yn y sector TG.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Mae gennych ddiddordeb mewn TG a thechnoleg a'r rôl mae'n chwarae yn ein bywyd digidol

...Rydych eisiau datblygu eich sgiliau a gwybodaeth TG ac adeiladu arnynt

...Rydych eisiau gyrfa mewn cymorth TG, rhwydweithio, seiberddiogelwch, rhaglennu...mae'r rhestr yn faith

Beth fyddaf yn ei wneud?

Drwy gyfuniad o waith grwp, dysgu ar sail dosbarth a chefnogaeth diwtorial, byddwch yn astudio amrywiaeth eang o bynciau a sgiliau ar draws y sector TG. Yn ystod dwy flynedd byddwch yn ymdrin â modiwlau mewn TG a systemau gwybodaeth, y cyfryngau cymdeithasol, rhaglennu, seiberddiogelwch, modelu data, yn ogystal â datblygu a chodio swyddogaethau digidol.

Mae 40% o'r asesiad yn allanol ac yn cynnwys arholiadau ac asesiadau rheoledig, ac mae'r 60% ychwanegol yn seiliedig ar brosiect sy'n cael ei asesu'n fewnol. Mae'r asesiadau wedi eu ffurfio o waith ymchwil, tasgau ymarferol, hunanfyfyrio a dadansoddi llwyddiant.

Mae profiad gwaith wedi ei ymgorffori yn y cymhwyster. Bydd tiwtoriaid y cwrs yn eich cefnogi chi i ddod o hyd i leoliad profiad gwaith sy'n unol â'ch uchelgeisiau gyrfaol presennol, ac sydd hefyd yn helpu i'ch cefnogi wrth ddysgu yn y dosbarth

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gradd Teilyngdod gyda TGAU Mathemateg/Rhifedd a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf gradd C neu uwch.

Mae ymrwymiad llawn i bresenoldeb yn angenrheidiol. Mae dangos parch tuag at eraill, brwdfrydedd am y pwnc a hunan gymhelliant yn nodweddion hanfodol yr ydym yn disgwyl eu gweld ym mhob un o'n dysgwyr. Byddwch yn cael eich asesu yn barhaus ac mae disgwyl eich bod yn parhau gyda'ch astudiaethau a'ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys pwyntiau UCAS ac yn cael ei gydnabod gan ddarparwyr Addysg Uwch fel cyfraniad at ofynion mynediad ar gyfer amrywiaeth eang o gyrsiau.

Gall dysgwyr ddatblygu at Ddiploma Cenedlaethol Uwch mewn Cyfrifiadureg neu Radd Sylfaen yng Ngholeg Gwent neu Brifysgol De Cymru.

Mae llawer o ddysgwyr yn dewis mynd i'r brifysgol i astudio gradd Israddedig mewn cwrs megis:

 • Cyfrifiadureg
 • Diogelwch Cyfrifiadur
 • Datblygu Meddalwedd
 • Systemau Gwybodaeth Busnes
 • Cyfrifiadureg gyda Dylunio Creadigol
 • Cynllunio Gemau Cyfrifiadur
 • Animeiddio Cyfrifiadur,
 • Realiti Estynedig a Rhith
 • Addysg

Yn aml, mae dysgwyr yn ystyried prentisiaeth neu'n camu'n uniongyrchol i'r gweithle, lle gellir gwneud cynnydd cyflym mewn meysydd TG.

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid ydynt yn ofynion y cwrs, fodd bynnag, bydd mynediad at y canlynol o'ch cartref yn cefnogi eich astudiaethau'n fawr:

 • Rhyngrwyd
 • Dyfais ffôn clyfar neu lechen
 • Cyfrifiadur neu liniadur

Am ragor o wybodaeth am y cwrs hwn, cysylltwch ag arweinydd y cwrs: Phillip.Dacey@coleggwent.ac.uk

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Technoleg Gwybodaeth Lefel 3?

PFBE0019AB
Parth Dysgu Torfaen
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr