BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Cyfrifiadura Lefel 3

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifiadura a Thechnoleg Ddigidol

Lefel

Lefel
3

Dull Astudio
Dull Astudio
Llawn Amser
Lleoliad

Lleoliad
Campws Crosskeys

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
04 Medi 2023

Hyd

Hyd
1 flwyddyn

Gofynion Mynediad

Gofynion Mynediad

O leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, gan gynnwys Mathemateg/Rhifedd neu Gymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg; neu radd Teilyngdod mewn cymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gyda TGAU gradd C neu uwch mewn Mathemateg/Rhifedd a Chymraeg Iaith Gyntaf/Saesneg.

Er nad yw cymhwyster TG TGAU neu Lefel 2 yn hanfodol, bydd yn darparu rhywfaint o'r ddealltwriaeth sylfaen ar y cwrs hwn. Mae diddordeb a gallu cyffredinol mewn cymwysiadau caledwedd a meddalwedd yr un mor werthfawr.

 

Yn gryno

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i sicrhau ei fod yn ymgorffori'r wybodaeth a'r sgiliau mwyaf diweddar i alluogi symud ymlaen i addysg uwch neu angen am yrfa mewn TG.

Mae'r cwrs yn cwmpasu cymysgedd o sgiliau meddalwedd ymarferol amrywiol, codio a rhaglennu a theori TG hanfodol - i gyd wedi'u cynllunio i'ch helpu i symud ymlaen i gyflogaeth neu astudio ymhellach yn y sector TG.

Dyma'r cwrs i chi os...

...Mae gennych chi ddiddordeb mewn TG a thechnoleg a'r rôl y mae'n ei chwarae yn ein bywydau digidol

...Rydych am adeiladu ar eich sgiliau TG a'ch gwybodaeth a'u datblygu

...Rydych eisiau gyrfa mewn cymorth TG, rhwydweithio, seiberddiogelwch, rhaglennu...mae'r rhestr yn ddiddiwedd

Beth fyddaf yn ei wneud?

Trwy gyfuniad o waith grwp, dysgu yn yr ystafell ddosbarth a chymorth tiwtorial, byddwch yn astudio ystod eang o bynciau a sgiliau ar draws y sector TG. Dros ddwy flynedd byddwch yn ymdrin â modiwlau mewn TG a systemau gwybodaeth, cyfryngau cymdeithasol, rhaglennu, seiberddiogelwch, modelu data, yn ogystal â datblygu a chodio cymwysiadau digidol.

Asesir 40% yn allanol ar ffurf arholiadau ac asesiadau dan reolaeth, tra bod y 60% arall yn seiliedig ar brosiectau ac yn cael eu hasesu'n fewnol. Mae'r asesiadau hyn ar ffurf ymchwil, tasgau ymarferol, hunanfyfyrio a dadansoddi llwyddiant.

Mae profiad gwaith yn rhan annatod o'r cymhwyster. Bydd tiwtoriaid y cwrs yn eich cefnogi i ddod o hyd i leoliad gwaith sy'n cyd-fynd â'ch dyheadau gyrfa cyffrous ac sydd hefyd yn helpu i gefnogi eich dysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Byddwch yn ymdrin â phynciau fel:

Blwyddyn 1

 • Systemau Technoleg Gwybodaeth (arholiad)
 • Systemau Technoleg Gwybodaeth (arholiad)
 • Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol mewn Busnes
 • Rhaglennu
 • Datblygu Gwefan
 • Datblygu Gemau Cyfrifiadurol

Blwyddyn 2

 • Seiberddiogelwch a Rheoli Digwyddiadau (arholiad)
 • Cyflwyno Gwasanaeth TG (arholiad)
 • Rheoli Prosiect TG
 • Rheolaeth a Chymorth Technegol TG
 • Graffeg Digidol 2D a 3D
 • Animeiddio Digidol ac Effeithiau
 • Rhyngrwyd Pethau

Beth a ddisgwylir ohonof i?

I gofrestru, byddwch angen o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch, yn cynnwys Mathemateg/Rhifedd a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf, neu gymhwyster Diploma Lefel 2 priodol gradd Teilyngdod gyda TGAU Mathemateg/Rhifedd a Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf gradd C neu uwch.

Rhaid ymrwymo’n llwyr i fynychu’r cwrs. Mae parchu eraill, brwdfrydedd ynglyn â’r pwnc a hunangymhelliant yn nodweddion hanfodol a ddisgwyliwn gan bob un o’n dysgwyr. Byddwch yn cael eich asesu’n barhaus a disgwylir ichi barhau â’ch astudiaethau a’ch gwaith cwrs yn ystod eich amser eich hun.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys pwyntiau UCAS ac mae darparwyr AU yn cydnabod ei fod yn cyfrannu at ofynion derbyn ystod eang o gyrsiau.

Gall dysgwyr symud ymlaen i HND mewn Cyfrifiadura neu Radd Sylfaen yng Ngholeg Gwent neu Brifysgol De Cymru.

Mae llawer o ddysgwyr yn dewis mynd i brifysgol i astudio gradd Israddedig mewn cyrsiau fel:

 • Cyfrifiadura,
 • Diogelwch Cyfrifiadurol,
 • Datblygu Meddalwedd
 • Systemau Gwybodaeth Busnes,
 • Cyfrifiadura gyda Dylunio Creadigol,
 • Dylunio Gemau Cyfrifiadurol,
 • Animeiddio Cyfrifiadurol,
 • Realiti Rhithwir ac Estynedig,
 • Addysg

Mae dysgwyr yn aml yn ystyried prentisiaeth neu gam yn uniongyrchol i'r gweithle lle gall cynnydd mewn meysydd TG fod yn gyflym.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

Nid yw’r rhain yn ofyniad ar gyfer y cwrs, ond bydd mynediad cartref i’r canlynol yn helpu eich astudiaethau’n anfesuradwy:

Rhyngrwyd
Dyfais ffôn clyfar neu lechen
Cyfrifiadur neu liniadur

 

Noder: cynnwys trydydd parti yw hwn, ac mae ar gael yn Saesneg yn unig.

Ble alla i astudio BTEC Diploma Sylfaen Cenedlaethol mewn Cyfrifiadura Lefel 3?

CFBE0020AB
Campws Crosskeys
Llawn Amser
Dyddiad Cychwyn: 04 Medi 2023

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â’n Tîm Recriwtio Myfyrwyr