NEBOSH Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Iechyd a Diogelwch

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae gan dros 200,000 o bobl Dystysgrif Gyffredinol Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol. Pam? Oherwydd hwn yw'r safon aur ymhlith cymwysterau iechyd a diogelwch.

Mae miloedd o arbenigwyr a sefydliadau blaenllaw wedi helpu diweddaru'r cymhwyster iechyd a diogelwch mwyaf uchel ei barch o'i fath yn y byd. Mae hyn yn golygu'i fod wedi'i ddylunio i adlewyrchu anghenion cyflogwr heddiw, gan roi popeth sydd ei angen i ddysgwyr greu gweithle mwy diogel iddynt.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd angen dealltwriaeth ddyfnach o iechyd a diogelwch yn y gweithle er mwyn datblygu eu gyrfa.

Cynnwys y cwrs

Yn berthnasol i bob gweithle, mae'r Dystysgrif Gyffredinol Genedlaethol NEBOSH yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr, goruchwylwyr ac unrhyw un gyda chyfrifoldebau rheoli iechyd a diogelwch. Mae hefyd yn berffaith i'r rhai sy'n cychwyn ar yrfa iechyd a diogelwch ac yn darparu cam tuag at lwyddiant.

Gan dderbyn ymddiriedaeth nifer o sefydliadau blaenllaw fel Thames Water, Kier a'r Football Association, gall fod o gymorth ar gyfer:

  • Lleihau anafiadau ac anhwylderau yn y gweithle
  • Hybu llesiant gweithwyr
  • Dangos eich ymrwymiad i iechyd a diogelwch, a all ennill busnes

Uned NG1: Rheoli Iechyd a Diogelwch

Elfen 1- Pam y dylem reoli iechyd a diogelwch yn y gweithle
Elfen 2 - Sut mae systemau iechyd a diogelwch yn gweithio a sut olwg sydd arnynt
Elfen 3 - Rheoli risg - deall pobl a phrosesau
Elfen 4 - Monitro a mesur iechyd a diogelwch

Uned NG2: Asesiad Risg
Elfen 5 - Iechyd corfforol a meddyliol
Elfen 6 - Iechyd cyhyrysgerbydol
Elfen 7 - Cyfryngau cemegol a biolegol
Elfen 8 - Materion cyffredinol yn y gweithle
Elfen 9 - Offer gwaith
Elfen 10 - Tân
Elfen 11 - Trydan

Mae'r cwrs wedi'i ddiweddaru bellach yn cynnwys dau asesiad:

Mae Uned NG1 (yn lle NGC1) yn cynnwys arholiad llyfr agored, y gallwch ei gwblhau adref. Mae Uned NG2 yn asesiad risg ymarferol, a gynhelir yn eich gweithle.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol, fodd bynnag mae’n bwysig bod dysgwyr yn deall Saesneg at safon briodol er mwyn deall a chyfleu'r cysyniadau a gynhwysir yn y maes llafur.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein.

Bydd angen i chi neilltuo 9 diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn.

Nodwch fod arholiadau NEBOSH yn cael eu cynnal ar ddyddiadau penodol drwy'r flwyddyn

Ble alla i astudio NEBOSH Tystysgrif Gyffredinol Genedlaethol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol?

MPLA0144AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.