Ystafell Ddosbarth Rithiol - Cynghorydd Morgais CeMAP a Rhyddhad Ecwiti CeRER

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Gwasanaethau Ariannol

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Prynu ty a chael morgais yw un o'r penderfyniadau ariannol mwyaf a wnawn yn ystod ein hoes. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn ceisio cyngor gan Gynghorydd Morgais proffesiynol, i drafod yr opsiwn gorau ar eu cyfer.

Rôl Cynghorydd Morgais yw helpu unigolion ddewis pa un o'r nifer o gynhyrchion, gwasanaethau a darparwyr sydd orau ar eu cyfer.

Rhaid iddynt fod yn gymwys i ddarparu cyngor, a'r prif gymhwyster sydd ei angen ar Gynghorwyr Morgais yn y DU yw 'Tystysgrif mewn Cyngor ac Arfer Morgais' (CeMAP®).

Mae 80% o'r Cynghorwyr Morgais yn y DU yn ddeiliaid cymhwyster CeMAP®.

Yn ogystal â CeMAP, byddwch yn dysgu am Ryddhad Ecwiti gyda chymhwyster CeRER. Mae ystod eang o gynhyrchion rhyddhad ecwiti ar gael, a bydd y cymhwyster hwn yn eich galluogi i archwilio anghenion cwsmeriaid a darparu'r cyngor cywir ar y gwahanol gynhyrchion sydd ar gael, yn ogystal â'r holl risgiau cysylltiedig.

Ar ôl cwblhau eich cymwysterau CEMap® Modiwl 1,2 a 3 yn llawn, byddwch yn ennill eich Tystysgrif Lefel 3 mewn Cyngor ac Arfer Morgais, gan eich galluogi i weithio fel Cynghorydd Morgais a darparu cyngor morgais cyfreithiol ledled y DU. Ar ôl cwblhau eich cymwysterau CeRER, byddwch hefyd yn gallu darparu cyngor ar ryddhad ecwiti.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...unrhyw un sydd eisiau datblygu'r wybodaeth a'r profiad sy'n ofynnol i ymgymryd â rolau yn y diwydiant gwasanaethau ariannol.

..unrhyw un sy'n mwynhau gweithio gyda chwsmeriaid a darparu cyngor ac arweiniad.

Cynnwys y cwrs

Modiwl 1 CeMAP®

 • Cyflwyniad i Amgylchedd a Chynhyrchion Gwasanaethau Ariannol
 • Gwasanaethau a Rheoliadau Ariannol y DU

Modiwl 2 a 3 CeMAP®

 • Polisïau ac arferion sy'n effeithio ar forgeisiau
 • Cyfreithiau Morgais
 • Polisïau Yswiriant
 • Materion ac ôl-ddyledion ar ôl cwblhau
 • Cwblhau'r broses werth mewn perthynas â chynghori morgais
 • Asesiad o wybodaeth cyngor morgais. Profi eich dealltwriaeth o'r manylion technegol er mwyn asesu eich gallu i gymhwyso'r wybodaeth a gwmpesir.

CeRER

 • Effaith cynlluniau rhyddhau ecwiti ar opsiynau cwsmeriaid yn y dyfodol
 • Esboniad rheoliadol yr FCA am forgais oes a chynllun refersiwn cartref
 • Sut i baru gwahanol fathau o gynlluniau rhyddhau ecwiti gydag anghenion eich cwsmeriaid
 • Addasrwydd a pha mor fforddiadwy yw'r gwahanol fathau o gynlluniau rhyddhau ecwiti
 • Addasrwydd a pha mor fforddiadwy yw'r gwahanol fathau o gynlluniau rhyddhau ecwiti
 • Sut i asesu'r risgiau i gwsmeriaid sy'n cymryd cynlluniau rhyddhau ecwiti a phryd y gallai'r rhain ddod i'r amlwg
 • Y rheolau sy'n ymwneud â buddion y wladwriaeth yn ogystal â threthi

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol, mae diddordeb brwd yn y pwnc yn ddigon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein.

Bydd angen i chi neilltuo 11 diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn.

Mae eLearning hefyd wedi'i gynnwys yn yr elfen CeMAP o'r cwrs hwn er mwyn eich helpu i atgyfnerthu'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn yr ystafell ddosbarth cyn sefyll eich arholiad.

Mae'r cwrs hwn yn eich paratoi i sefyll eich arholiad. Bydd angen i chi archebu'r arholiadau ar wahân gyda LIBF. Mae LIBF wedi bod yn gweithio ochr yn ochr â'u partneriaid profi, Pearson Vue, er mwyn darparu opsiwn i fyfyrwyr sefyll eu harholiadau o bell.

Erbyn hyn gall cynrychiolwyr sefyll eu harholiadau o gysur a diogelwch eu cartrefi eu hunain, tra'n cynnal amodau arholiad, a chael eu monitro gan oruchwyliwr.

Ble alla i astudio Ystafell Ddosbarth Rithiol - Cynghorydd Morgais CeMAP a Rhyddhad Ecwiti CeRER?

MPLA0100AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.