Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Rhan Amser (Dydd)
Lleoliad

Lleoliad
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Sector

Sector
Addysgu ac addysg

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Yn dechrau Awst 2023

Dyddiau
Dyddiau
Hyblyg

Yn gryno

Mae Cyfrif Dysgu Personol yn fenter newydd gan Lywodraeth Cymru. Mae'n ffordd hyblyg a rhad ac am ddim o ddysgu. Bydd y fenter yn rhoi cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sy'n cynnig ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu o amgylch eu ffordd bresennol o fyw.

Mae dyfarniadau ffurfiol yn dod yn gynyddol bwysig ar gyfer y rheiny sy'n dechrau yn y sector addysg yng Nghymru. Bydd y cwrs hyblyg hwn yn rhoi cymhwyster cydnabyddedig i chi weithio yn y sector hyfforddi ac addysg ôl-orfodol (addysg i oedolion).

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru, mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn

...y rheiny sy'n gweithio fel hyfforddwr ac eisiau ennill cymhwyster ffurfiol

...pobl sydd eisiau addysgu eraill a rhannu eu harbenigedd mewn pwnc penodol

...unrhyw un sydd eisiau gweithio ym maes addysg i oedolion, nid cynradd nac uwchradd.

Cynnwys y cwrs

Os nad ydych wedi cwblhau gradd eisoes, byddwch yn astudio'r llwybr Tystysgrif.

Os ydych wedi graddio, byddwch yn dilyn y llwybr Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg.

Ar y cwrs hwn, byddwch yn dysgu am y broses gyfan o baratoi, darparu a gwerthuso gwersi, o ysgrifennu cynllun gwers i ddulliau asesu. Byddwch hefyd yn cael cyfle i rannu arfer da ac i ddatblygu eich sgiliau addysgu.

Asesiad:

Nid oes arholiadau ffurfiol, ond byddwch yn cael eich asesu'n barhaus, drwy gyfuniad o aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau. Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn cael eu harsylwi'n addysgu ar bedwar achlysur gwahanol o leiaf bob blwyddyn. 

Gofynion Mynediad

Byddwch angen cymhwyster Lefel 3 yn y pwnc yr hoffech ei addysgu. Ar gyfer Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg, dylai fod gan ymgeiswyr gymwysterau lefel Israddedig o leiaf yn y pwnc y maent eisiau ei addysgu.

Rhaid i bob ymgeisydd fod mewn, neu sicrhau, lleoliad addysgu/hyfforddi ar gyfer pob blwyddyn astudio; mae tystiolaeth o 50 awr o addysgu a 20 awr o arsylwi yn ofynnol.

Fel rhan o'r broses gyfweld, bydd disgwyl i chi roi cyflwyniad pum munud o hyd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ar ôl cwblhau'r cwrs, gallwch fynd ymlaen i astudio MA mewn Arwain a Rheoli (AHO) neu (AB), neu gyrsiau/llwybrau cysylltiedig ac addysg MA eraill.

Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn eich gwneud yn gymwys i addysgu mewn addysg broffesiynol orfodol yn eich pwnc dewisol.

Byddwch yn mynd i wersi yn y coleg yn rhan-amser yn ogystal ag addysgu mewn lleoliad addysg ôl-orfodol addas. Mae hyn yn cynnwys rhwng 150 a 200 awr o addysgu yn ystod bob blwyddyn y cwrs.

Masnachfreintir y cwrs hwn gan Brifysgol De Cymru.

DBS (y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) £57.20. Gorfodol Y (oni bai bod y dysgwr yn meddu ar un yn barod).

Nid yw'r cwrs hwn yn berthnasol ar gyfer addysgu o fewn y sector cynradd neu uwchradd, ac nid yw'n rhoi Statws Athro/Athrawes Cymwys (SAC) wedi i chi ei orffen.

Ble alla i astudio Tystysgrif Raddedig Broffesiynol mewn Addysg (TAR) mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol (AHO)?

MPLA0093AA
Parth Dysgu Blaenau Gwent

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333777
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.