Hyfforddiant ac Arholiad PRINCE2® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd - Ar-lein Rhithiol (6ed Argraffiad)

Gwybodaeth Allweddol

Subject Area

Maes Pwnc
Cyfrifon Dysgu Personol

Dull Astudio
Dull Astudio
Dosbarth Rhithwir Mae astudio'n gyfwerth â chyrsiau ystafell ddosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'i cyflwynir mewn amgylchedd ar-lein.
Lleoliad

Lleoliad
Hyblyg

Sector

Sector
Rheoli Prosiectau

Dyddiad Cychwyn

Dyddiad Cychwyn
Hyblyg

Yn gryno

Os ydych chi eisiau ennill sgiliau rheoli prosiect o'r safon uchaf neu eisiau gwella eich siawns o ganfod cyflogaeth fel rheolwr prosiect proffesiynol, mae cyflawni eich cymwysterau PRINCE2 Lefel Sylfaen ac Ymarferydd yn hanfodol, gan mai dyma'r dull sy'n cael ei ymarfer fwyaf ar draws y byd ar gyfer Rheoli Prosiectau.

Mae cymwysterau PRINCE2 yn fanteisiol i unigolion a sefydliadau. Fel unigolyn, bydd cymwysterau cyffelyb yn gwella eich rhagolygon gyrfa a chyflogadwyedd ar y cyfan, ac mae gan sefydliadau sy'n gweithredu methodoleg PRINCE2 y fantais o allu hwyluso prosiectau llwyddiannus yn rheolaidd, gyda'u gweithwyr yn defnyddio iaith gyffredin a phrosesau diffiniedig.

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi datblygu dealltwriaeth fanwl o'r saith egwyddor graidd sy'n sylfaen i fethodoleg PRINCE2, ac wedi magu hyder i weithredu'r fethodoleg yn llwyddiannus o fewn eich prosiectau personol a sefydliadol.

Mae’r cwrs hwn ar gael fel rhan o Gyfrif Dysgu Personol (PLA). Mae PLA yn fenter gan Lywodraeth Cymru sy’n cynnig cyfle i bobl gael mynediad at gyrsiau rhan-amser, rhad ac am ddim sydd â ffyrdd hyblyg a chyfleus o ddysgu sy’n addas i’w ffordd o fyw presennol.

Mae'r cwrs hwn ar gyfer...

...unrhyw un dros 19 oed sy'n byw yng Nghymru.

...unrhyw un sydd mewn cyflogaeth ac yn ennill llai na £29,534 y flwyddyn.

...unrhyw un sy'n ceisio gwella eu cyflogadwyedd ar gyfer swydd rheoli prosiectau.

Cynnwys y cwrs

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y pynciau canlynol:

Maes llafur lefel Sylfaen PRINCE2 (6ed Argraffiad):

  • Egwyddorion PRINCE2: Cyfiawnhad busnes, dysgu o brofiad, rolau a chyfrifoldebau diffiniedig, rheoli fesul cam, rheoli yn ôl eithriad, canolbwyntio ar gynnyrch ac addasu i weddu i'r cynnyrch
  • Themâu PRINCE2: Achos Busnes, Sefydliad, Ansawdd, Cynlluniau, Risg, Newid a Chynnydd
  • Prosesau PRINCE2: Cychwyn prosiect, cyfarwyddo prosiect, ysgogi prosiect, rheoli cam, rheoli darpariaeth cynnyrch, rheoli ffiniau'r cam a chau prosiect


Maes llafur lefel Ymarferydd PRINCE2 (6ed Argraffiad):

  • Dysgu sut i weithredu saith Egwyddor PRINCE2 o fewn eich prosiect
  • Deall sut i ddefnyddio a theilwra agweddau perthnasol o saith Thema PRINCE2 o fewn cyd-destun
  • Astudio saith Proses PRINCE2 a deall sut i'w defnyddio a'u teilwra o fewn cyd-destun


Bydd Arholiadau PRINCE2® Lefel Sylfaen a PRINCE2® Lefel Ymarferydd.

Gofynion Mynediad

Gall unrhyw un ddilyn cymwysterau PRINCE2®. Fodd bynnag, mae'n ddefnyddiol bod â dealltwriaeth sylfaenol o reoli prosiectau yn barod.

Os ydych chi eisiau gwella'ch cyflogadwyedd ar gyfer swydd rheoli prosiectau, mae'r cwrs hwn yn berffaith i chi.

I gofrestru ar y cymhwyster lefel Ymarferydd, bydd angen i chi fod wedi pasio un o'r canlynol:

  • PRINCE2® Lefel Sylfaen (fersiwn 5ed Argraffiad neu 6ed Argraffiad)
  • Gweithiwr Proffesiynol Rheoli Prosiectau (PMP)®
  • Cydymaith Ardystiedig mewn Rheoli Prosiectau (CAPM) ®

IPMA Lefel A®, B, C, neu D

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir y cwrs hwn drwy ddosbarth rhithiol. Mae dosbarthiadau rhithiol yn gyfwerth â chyrsiau dosbarth wyneb yn wyneb, ond fe'u darperir mewn amgylchedd ar-lein. 

Bydd angen i chi neilltuo 5 diwrnod ar gyfer mynychu'r cwrs hwn.

Mae'r cwrs yn cynnwys arholiadau sy'n cael eu goruchwylio ar-lein, ac mae angen dyfais sydd wedi cysylltu â'r we gyda meicroffon a gwe-gamera arnoch.

Ble alla i astudio Hyfforddiant ac Arholiad PRINCE2® Lefel Sylfaen ac Ymarferydd - Ar-lein Rhithiol (6ed Argraffiad)?

MPLA0087AA
Hyblyg

Gall yr holl gyrsiau fod yn agored i newid a’u canslo os tybir nad yw’n bosib eu cynnal.

A oes gennych gwestiynau, neu’n ansicr ai hwn yw’r cwrs addas i chi?

Cysylltwch â ni ar 01495 333597 / 07485 314832
neu e-bostiwch pla@coleggwent.ac.uk.